Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: pAhi samIra


pAhi samIra
raagam: mandAri

50 naamanaaraayaNi janya
Aa:S R1 G3 M2 P N2 S
Av: S N2 P M2 G3 R1 S

taaLam: Adi
Composer: BaalamuraLi Krishna
Language:

pallavi

pAhi samIra kumAra mAm pAhi rudrAvatAramAm

anupallavi

mOhana muraLI gAna vilAsa pAvana rAma nagara nivAsa

caraNam

pancAnAnjanEyA sadayA bAla vilasita sindhUra tilaka
prAgdishE kapi mukha sumukha prArtthita bhakta sujana mandAra
dakSiNa dishE nArasimhAnata rakSaNa niratA vana sukhadA
pratIcyE garuDa rUpa viSahara uttarE varAha vadana sarvAdi
vyAdi bAdhA nivAraNa UrdhvE asvAnana aridamana unnata
pANDitya pradAyaka dvAdasha bhAnu prabhA samAna dvAdasha
mantra mUrti pApahAri trayOdashAkSara mantrarUpa vishvarUpa
samsAra bandha vidUra makarI mOkSaprada mAlA mantra mUrti
mahOnnata mahimAnvita Om Am Um aim glIm


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 04/03/2016