Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: rAmadUtam namAmyaham


rAmadUtam namAmyaham
raagam: mianmalhAr

22 kharaharapriya janya
Aa:S R2 P M1 P N2 D2 N2 S
Av: S N2 P M1 P G2 M1 R2 S

taaLam: cApu
Composer: Madurai G.S.Mani
Language:

pallavi

rAmadUtam namAmyaham raghurAma nAma prakAra bhUSaNam

anupallavi

kAmajita kapIshvaram kAlakAla nIlakNTAmsham satatam

caraNam

anjanA garbha sambhUtam pancavaktram pingaLAkSam
sanjIvi shailadharam ciranjIvina asura bhanjanam
jAnakI shOka nivAraNam UrmiLaparipAla rakSakam
dIna mitram sugAtra sAgaram jnAna tatva pradAya kAkSam
(madhyamakAla)
dashagrIva kula samhAram sharajApati dAsa prabhAvam
dhIrArjuna ratha dhvajavAsam bhImarAja pUjita cESTam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 04/03/2016