Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kaNNAyiram paDaitta


kaNNAyiram paDaitta
raagam: mukhAri

22 kharaharapriya janya
Aa:S R2 M1 P N2 D2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Annamalai Reddiar
Language:

caraNam 1

kaNNAyiram paDaitta viNNUriDam taritta ghana vayirap-paDai avan
maghanaip-puNar kattanE tiruk-kazhugu malaip-padi anudinam uTriDu shuddhanE

caraNam 2

aNNAmalaikkiDargaL naNNAdozhittu migha agamagizhat-tanadaruLai
aLittiDum ayyanE dishai aravamum veTkura mayilai naDattiya tuyyanE

caraNam 3

minnO kamala marap-ponnO enap-pughala vikasita rattina naghaigaL
tarittoLir meyyinAL kadir viraviya citrtira vaLaiyal aDukkiya kaiyinAL

caraNam 4

ennEramum manadil unmIdil maiyal koNDu ezhudiya cittiram ena
manavunattil irukkirAL vaLLattu iDugira buddhamu tinaiyum veruutavarukkirAL

caraNam 5

kumbattinai sinandu vambaip-pidirttezhundu koDiyiDai muTrilum
vaLaittadu kongaiyE manam kulavu kaDappinil ninaivadu vaittanaL mangaiyE

caraNam 6

shem-porccilambugaL pulambap-perum teruvil tigazh taru siTrilgaL purivadai
viTTavaL tayanginAL unran tiruvazhagaik-karu vizhiyuL iruttiyE mayanginAL

caraNam 7

pOrADudarkkuriya kUrAr malarkkaNai ei pugazh peru citta dasha tanuvadanaip-
puruvattAL tavam puribavarait-tanadaDiyil vizhappuri paruvattAL

caraNam 8

sIrAga mettai tanil nErAga vaittunadu tiru vadarakkani amudai
aruttiyE sEraiyA indat-terivai uLatt-unaiyaladu piDittavar AraiyA


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 06/30/2016