Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: dhIra SaNmukhaha


dhIra SaNmukhaha
raagam: shrI

22 kharaharapriya janya
Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P D2 N2 P M1 R2 G2 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Ambi Shastri
Language:

caraNam 1

dhIra SaNmukhaha manjuhAra (hAsa) tArakAsura madavAra (bhAra) bhanjana shUra dhIra
(dArita krauncasAnO, vArita sainya) maNDalAndhakAra bhEda caNDabhAnO
(lOla kuNDala yugala) shObhi gaNDa maNDala pAm trAhi

caraNam 2

shanda bAliukA (vallI) priyanandana barhiNavAha santatam munIndra
(vanditapAda dvandva) cApa bANa shakti candrahAsa mukhya shastra brnda

caraNam 3

bhAsura karAravinda sundara mAm pAhi (puruSOttamAdi dEva brnda vanditapAda)
taruNa dEvayAnEsha karuNAmbunidhE paruSa bhavAmbhOrAshi parigatE mayi krpAm
(nidhEhi vaidyantha sUnO) gurunAyaka mAm pAhi


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 06/30/2016