Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: shankari shankari


shankari shankari
raagam: ghaNTArava

taaLam: Adi
Composer: Ambi Shastri
Language:

pallavi

shankari shankari gaurI shivashankari gaurI jaya shivashankari gaurI

caraNam 1

kadamba vipina nivAsE vara nilimpa kAmini kadamba vinutE madamba
shObhana rUpE para cidambarEshvara kAmini bAlE

caraNam 2

kumbha bhavEDita pAdE daityadambha vibhanjanE jambhAri vandyE
shumbha danUdbhava nAshE shAtakumbha ghaTapIna tunga kucADyE

caraNam 3

kunda samAna shubhadantE dEvi mandahAsa jita candramayUkhE
sundara vArija nEtrE shubha candana kumkuma shObhita gAtri

caraNam 4

kuNDala bhAsura karNE maNimaNDala mauktika manju kirITE
caNDa surEhvara vairi parikhaNDana nirbhara pEshalavAhE

caraNam 5

kOmala pankaja pAdE nava sOma sAdhAraNa vAma lalATE
hEma sabhAntara vAsE shivakAmasundari mAm pAhi krpAbdhE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 06/30/2016