Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Famous Carnatic Composers - KSB


Kovai Subri -

Click here to read an article on this composer.

Mudra:

Compositions:

 1. aDaikkalam enrunnai - sarasvati
 2. aDaikkalam enrunnai aDaiyum - dharmavati
 3. aDaiyalAm aruLai - sAma
 4. Adarikka vENum ayyanE arumukha - sAvEri
 5. Adarikka vENum ayyanE ArumukhanE - sAmA
 6. AdarittaruL murugA - shubhapantuvarALi
 7. Adarittu aNaiyumayyA - gauLipantu
 8. Adarittu aruLvAi ennai - khamAs
 9. Adarittu aruLvAi pEdai - suraTi
 10. aDiyAr kaDaittEra - behAg
 11. aDiyAr paDum iDar - karnATakadEvagAndhAri
 12. aDiyArin iDar - bhairavi
 13. aDiyEn unnaruLai - pUrvikalyANi
 14. aDiyEnai maTTum - tODi
 15. aDiyEnum uDanE - bahudAri
 16. aDiyOraik-kaDaittETri - bilahari
 17. ADum mayilODu - behAg
 18. akhilam ellAm - simhEndramadhyam
 19. aLLi aLippAn - rItigauLa
 20. aNaivAi aDiyEnai - madhyamAvati
 21. ANDaruL puriya - AbhOgi
 22. ANDavanai vENDiDuvOm - bhairavi
 23. ANDik-kOla - cArukEsi
 24. ANDik-kOlam pUNDavanE - rAgAmAlikA
 25. aNDip-paNiya vandEnE - yadukulakAmbhOji
 26. aNivAi annaipOl - vAcaspati
 27. annai enavE - shrI
 28. annai pOl - Anandabhairavi
 29. anudinam paNI - SaNmukhapriyA
 30. anudinamum unnai - kAnaDA
 31. anuvAvi malai mEvum - maNirangu
 32. anuvAvi malai vAsanE - cenjuruTi
 33. arahara murugA - bhairavi
 34. aruL puri murugA - hEmavati
 35. aruL purindiDAdu - mOhana
 36. aruL purivAyE - hamsadhvani
 37. aruL unadai - shahAnA
 38. ArumukanukkiNaiyAga - muktidAyini
 39. Arumukha nAthan padam - latAngi
 40. Arumukha nAthan pOL AdarippOrum - sAmA
 41. Arumukha nAthan pOl aDiyArai - cenjuruTi
 42. Arumukha tArakan - kharaharapriyA
 43. Arumukhan pEraruLai - suraTi
 44. Arumukhan pOl - asAvERi
 45. Arumukhan sIraDiyai - shuddhasAvEri
 46. ArumukhanukkiNai yArum - madhyamAvati
 47. Arumukhat-tArakanE - sAma
 48. aruvanAi irundu - kharaharapriyA
 49. Ashai Aghum - shuddhasAvEri
 50. Ashai koNDEnE - cenjuruTi
 51. Ashai nirai - husEni
 52. Aval adhikamAghudE - tODi
 53. AvinankuDi mEviDum - madhyamAvati
 54. bAla daNDAyudan - surATi
 55. bAlanAi irundapOdu - kIravANi
 56. bhAram unnaiyE - yamunAkalyANi
 57. cancalat-tApam - cenjuruTi
 58. cendUr kandanai - husEni
 59. cendUril sirappOnai - sindhubhairavi
 60. cendUril undanaDi - cenjuruTi
 61. cennaki-kanda vELin - bilahari
 62. cenni malai mannanin - SaNmukhapriyA
 63. cenni malai vAsanaiyE - kharaharapriyA
 64. cenni malai vAsanE - hamIrkalyANi
 65. cittam irangayyanE - mukhAri
 66. cittam karainduruga - dhanyAsi
 67. daNDayuda tilakanai - mOhana
 68. daNDAyudan divya - bilahari
 69. daNDAyudan tarum - dhanyAsi
 70. dAsanAga undan - nIlAmbari
 71. dayavODu endan - AThANA
 72. dilli vandu - kEdAragauLa
 73. dinamum muruganai - bEgaDA
 74. Edukku murugA - kharaharapriyA
 75. Edum ariyAdavan - nATakuranji
 76. eLiyEnum kaLi kUra - dVijAvanti
 77. eLLaLavEnum - kIravANi
 78. embirAn muruganayE - manOranjani
 79. enda vidam tAnO - mukhAri
 80. endaniDam undan - bahudAri
 81. enna kAraNamO - kIravANi
 82. enna puNNiyam nAn - pUrvikalyANi
 83. ennai AtkoL ayyE - darbAr
 84. ennai AtkoLLum - kAmavardhini
 85. ennai kaDaittETruvAi - vasantA
 86. ennai nI - gaurimanOhari
 87. ennavenru shollavE - khamAs
 88. eNNi eNNi tudi - sAma
 89. enniDam En - bauLi
 90. enniDam unakku - kAmavardhani
 91. enpAl nI uLLam - yamankalyANi
 92. enru tAn enniDam - varALi
 93. enru tAn krpai - shahAnA
 94. enru tAn murugA en - bhAnumanjari
 95. enru tAn murugA unnaruL - kApi
 96. eppOdu pirakkum - sindhubhairavi
 97. eppOdu un aruLai - dhanyAsi
 98. ettanai nAL - Anandabhairavi
 99. gAngEyan padamE - bauLi
 100. gati pera unnai - Arabhi
 101. guhanait-tudi - ranjani
 102. guruparan tiruvaruLE - abhOgi
 103. hE murugA - dEs
 104. IdillAt-tuNaiyAga - kAmbhOji
 105. ihaparam iraNDilum - simhEndramadhyam
 106. illaiyE vElanaippOl - rItigauLa
 107. iNai unakkillaiyE - kalyANi
 108. iNaiyaDi unadai - hamsavinOdini
 109. iNaiyaDi undaE - rAgamAlikA
 110. iNaiyE illAda - karnATaka
 111. iNaiyillAt-tuNaivanAi - kIravANi
 112. innum En murugA enpAl - bEgaDA
 113. innum En murugA irakkam - dEvamanOhari
 114. innum En varavillai - kAmavardhani
 115. irakkamurAmal - dvijAvanti
 116. IrAru karattAlum - mOhana
 117. kaDaikkaN aruL - kApi
 118. kAdal nOi - maNirangu
 119. kaDal pOlavE - kEdAragauLa
 120. kAdalukku idupOl - hindOLa
 121. kai viDAdennai - shuddhasAvEri
 122. kai viDAmal - vasantA
 123. kai viTTu viDAdE - punnAgavarALi
 124. kaN kaNDa deivamAi - mOhana
 125. kandA sharaNamenru - dhanyAsi
 126. kandan kazalaDiyE - sAvEri
 127. kandan kazhalaDiyai - kEdAragauLa
 128. kandanadu pAdAravindamE AdhAran - cakravAka
 129. kandanadu pAdAravindamE shatam - behAg
 130. kandanai endanadu - rAgamAlikA
 131. kandanaik-kaNDadumE - behAg
 132. kandanE iniyEnum - shubhapantuvarALi
 133. kandanE undan - karnATaka
 134. kaNDEn kaN koLLA - kalyANavasanta
 135. kaNDEn tiruccembUril - bilahari
 136. kaNDu denDaniTTAl - sindhubhairavi
 137. kArtikEya karuNa - kApi
 138. karudi gati - khamAs
 139. karudiDuvAi manamE - nATakuranji
 140. karudiDuvEn - bAlacandrikA
 141. karuDik-kaDaittEru - kAmbhOji
 142. karuduvOm dinamE - rItigauLa
 143. karuNai kATTi en - brndAvanasArangA
 144. karuNai kATTi ennai - Anandabhairavi
 145. karuNai koLLa vENDum - Anandabhairavi
 146. karuNai koNDennai - kAnaDA
 147. karuNai mUrtiyAna - yadukulakAmbhOji
 148. karuNai puriya vENum - shahAnA
 149. karuNai siridEnum - sArangA
 150. karuNaik-kaDalAgum - hamsadhvani
 151. karuNaikk-Or uruvAga - tODi
 152. karuNaikkOr - husEni
 153. karuNAkara murugan - sindhubhairavi
 154. kaTTi aNaindiTTa - shahAnA
 155. kAttu edir pArttiDuvEn - gaurimanOhari
 156. kavalaiyin tollai - hindOLa
 157. kazhalaDi tozhuvOr - tODi
 158. kazhugu malai - Anandabhairavi
 159. kETkum varam - madhyamAvati
 160. koDuttiDuvAi murugA - vasantA
 161. kOrum varam ellAm - Adi
 162. kumbiTTu vara - sAvEri
 163. kunrakkuDi manra - kAmavardhani
 164. kunrengumE ninra - suraTi
 165. kunru kaNDAl - aThANA
 166. kurai tIra - vijayanAgari
 167. kurai tIravE - bhUSAvaLi
 168. kurai tIrum varaiyil - rAmapriyA
 169. kUvi azhaittaruL - kAmbhOji
 170. malaiyANDi mElENDi - pUrvikalyANi
 171. manam kanindurugavE - navarasakannaDa
 172. manamE iniyEnum - gaurimanOhari
 173. manamE muruganAmam - hamsanAda
 174. marakkAdE manamE - tODi
 175. marandiDAmalE - karnATakashuddhasAvEri
 176. maravAdiru manamE - darbArikAnaDA
 177. maravAdiru manamE orupOdum - khamAs
 178. marudagiri mEl uraiyum - hamsanAda
 179. marudagiri murugan - sAvEri
 180. marudagiri muruganin - hindOLa
 181. marudamalai muruganai - malayamAruta
 182. marudamalai vAsan - jaganmOhini
 183. marudamalai vITriDum - amrtavarSaNi
 184. mati mayakkam - khamAs
 185. mEnmEl shOdippadEn - hindustAnikApi
 186. mOsam pOghalAmO - khamAs
 187. muraiyiTTup-panmurai - karnATakadEvagAndhAri
 188. murugA enavE dinam karudAmal - kalyANi
 189. murugA enavE dinam oru muraiyEnum - shankarAbharaNa
 190. murugA enavE dinam oru muraiyEnum nAm - kalyANi
 191. murugA inda - kuntalavarALi
 192. murugA ini unnai - madhyamAvati
 193. murugA un uLLam - hamsAnandi
 194. murugA urutuNai - mOhana
 195. murugA urutuNai puriya - shuddhasAvEri
 196. muruga vaLLal pOl - sarasAngi
 197. murugan iNaiyaDi - AbhOgi
 198. murugan nAmam - sindhubhairavi
 199. murugan tirunAmam - bhairavi
 200. murugan tirunAmattai manamE - mAyAmALavagauLa
 201. murugan tirunAmattai nI - hamsanAda
 202. murugan tiruvaDiyai - jOnpuri
 203. murugan tiruvaDiyE - nAgasvarAvaLi
 204. muruganai dinamumE - jOnpuri
 205. muruganai tirumAl - tODi
 206. murugap-perumAn tirunamam pOl - kalyANavasanta
 207. murugap-perumAn tirunAmam tannai - ravicandrikA
 208. muttukkumarayyan - shankarAbharaNa
 209. nADi vandEn kandA - shrIranjani
 210. nADi vandEn unnaDi - harikAmbhOji
 211. nADuvEn unnaruLai - kharaharapriyA
 212. nAma dhyAnam sheyya - shrI
 213. nAmam OdinAl - yamunAkalyANi
 214. nambi varum - dhanyAsi
 215. nambinAl manamE - amrtavarSaNI
 216. nambuvOm nalamuravE - shuddhadhanyAsi
 217. nAthan veTrivEla - kalyANi
 218. nidam nidam - kuntalavarALi
 219. nidamE nAn un - hamsAnandi
 220. nIla mAmayil adan - SaNmukhapriyA
 221. ninai manamE - sAma
 222. nittam tudi - shankarAbharaNa
 223. nIyE tuNai - SaNmukhapriyA
 224. O manamE - kharaharapriyA
 225. ODi vandu aruLvAn - dEvamanOhari
 226. ODi varuvAi - sAramati
 227. Odimalai mIdamarum - hamsAnandi
 228. OrAru paDai - Arabhi
 229. padamE shatam - rAgamAlikA
 230. pAmAlai punaindunnai - bhairavi
 231. pAmaran enakkaruLa - tODi
 232. pan murai - varALi
 233. paNindEn kandA - varALi
 234. paNivEn murugA - malayamAruta
 235. paNNina pAvam - kApi
 236. panniru karattOnE - kalyANi
 237. paramAnanda sukham - shuddhadhanyAsi
 238. parindu aruL puriya - Arabhi
 239. parivOD-enakkaruL - sAvEri
 240. pArttavar uLLam - vijayanAgari
 241. paTrinAl narppadam - tODi
 242. paTruvEn murugA - suraTi
 243. paTruvEn pAdam - SaNmukhapriyA
 244. pazham udir sOlai - Kuntalavarali
 245. pazhamudir shOlai tigazh - cenjuruTi
 246. pazhamudir shOlai vElan - hamsanAda
 247. pazhanip-paNDAra - shuddhasAvEri
 248. pazhaniyampati vAsan - SaNmukhapriyA
 249. pera vENumE aruL - sarasvatimanOhari
 250. peralAm pErinbam murugan - kannaDa
 251. peralAm pErinbam uralAm - AbhOgi
 252. peralAm urutuNai - gauLa
 253. peralAm viraivinil - bEgaDA
 254. peralAm viraivinilE - ranjani
 255. pEraruL nI taravE - AbhEri
 256. pEraruL purindiDuvAn - nIlAmbari
 257. pErum pugazhum - behAg
 258. peruvadum eppOdu - nAdanAmakriyA
 259. peruvadurudi - hamsAnandi
 260. peruvAi manamE - kAmavardhani
 261. peTrEn veTri - nIlAmbari
 262. peTriDalAm manamE - shrIranjani
 263. peTruyya vENum - ranjani
 264. piNi tIra - bilahari
 265. pirakkumO unakku - kAnaDA
 266. pirindu pOna (kaNNigaL) - rAgamAlikA
 267. pittup-piDittiDavE - bauLi
 268. pongum Or paravasha - hindOLa
 269. ponnaDi unadinai - cakravAka
 270. poruL kUra vArumaiyE - Adi
 271. pOrUr muruga pirAn - varam
 272. poruttu en pizhaiyai - mukhAri
 273. pOTravum pugazh mAlai - kAmavardhani
 274. pOTri un pugazh - shankarAbharaNa
 275. pOTruvEn padam - mOhana
 276. pUjittunnai - mukhAri
 277. purivAi un pEraruLai - bauLi
 278. sAminAthanadu - latAngi
 279. SaNmukha sundaranai - kuntalavarALi
 280. SaNmukhanai dinam - ranjani
 281. sArum aDiyAriDar - nATakuranji
 282. sEdi onru kandaniDam - rAgamAlikA
 283. sEvittAl sheida - behAg
 284. sEvittAl un janmam - maNirangu
 285. sharaNam aDaindiDu - bilahari
 286. sharaNam enavE - shuddhadhanyAsi
 287. sharaNam unnaDiyE - hindOLa
 288. sharavaNabhava ena oru - SaNmukhapriyA
 289. sharavaNabhava enak-karudi - kAnaDA
 290. sharavaNabhavanE - shrIranjani
 291. sharavaNabhavaniDam - tODi
 292. shivan malai - pUrvikalyANi
 293. shOdanai sheidadum - behAg
 294. singAra vaDivElavan - latAngi
 295. siridEnum enakkini - shuddhadhanyAsi
 296. siridEnum krpai - brndAvanasArangA
 297. tAmadam sheidiDAmal - hindOLa
 298. tAmadam sheivadEnO - vasantA
 299. tan nigarEyillA - Arabhi
 300. tandaiyum tAyum - kApi
 301. taNikaittala murugan - sAramati
 302. taNikaittalam Ongi - kApi
 303. taNikaiyurai murugan - kAmbhOji
 304. tanjamenap-paNivOrai - vijayanAgari
 305. tara vENum - shuddhasAvEri
 306. tArAi un pEraruLai - hamsanAda
 307. taruvAi varam - tODi
 308. tIrum en tollai - kharaharapriyA
 309. tIrum tirccendUr - sindhubhairavi
 310. tIrum tollai tarum - dEvagAndhAri
 311. tirunAmam karuda - aThANA
 312. tirunAmam unadai - AbhOgi
 313. tiruttaNi talattinilE - Des
 314. tiruvaDi tozhudu - rEvati
 315. tiruvaDi unadinai - naLinakAnti
 316. tiruvaDit-tuNai - shrIranjani
 317. tiruvaEragam urai guruparanai - kalyANi
 318. tiruvarauL peravE - kharaharapriyA
 319. tiruvaruL unadai - shahAnA
 320. tiruvEragam urai guruparA - mandAri
 321. tozhudAl tIrumE - mOhanakalyANi
 322. tozhudu vara - AbhOgi
 323. tozhuvEn murugA - sAvEri
 324. trptam tudittu - vAcaspati
 325. tudi sheidiDu manamE - kalyANi
 326. tudi sheivEn - shankarAbharaNa
 327. tuNai ninru - simhEndramadhyam
 328. tuNai tandiDavE - dharmavati
 329. tuNai tandu endanai aNaindiDum - shrIranjani
 330. tuNai tandu endanai aNaittaruL - nATakapriyA
 331. tuNai tara vENumE - nATa
 332. tuNai vErillaiyE - kIravANi
 333. tuyarEdum - AbhOgi
 334. tuyaruTriDAmal - khamAs
 335. uidiDavE krpai - nIlAmbari
 336. uidiDumAru enakku - harikAmbhOji
 337. uLLam eandil - pUrvikalyANi
 338. uLLam urugiyE - kAnaDA
 339. un pAdam adanaiyE - vAcaspati
 340. un tiruvaDivam - tODi
 341. unai aNugi - dEvamanOhari
 342. undanai nADi vandEn - valaji
 343. uNDO ivvulaginil - yadukulakAmbhOji
 344. uNDO unnaippOl - punnAgavarALi
 345. unnaDi sArttiDu - nAdanAmakriyA
 346. unnai anri enakku - sArangA
 347. unnai tudi sheivEn - sindhubhairavi
 348. unnai tudi sheyyum - hindOLa
 349. unnaippOl uLLam urugi aruLvOr - kuntalavarALi
 350. unnaippOl uLLam urugik-karuNai - naTabhairavi
 351. unnaiyanrO - nIlAmbari
 352. unnaiyE nambi - sAramati
 353. unnaiyE nambinEn - nAdanAmakriyA
 354. unnaiyE pOTrum - AbhEri
 355. unnaruL Indennaai - Ahiri
 356. unniDam ODi vandEn - hEmavati
 357. unniDam Odi varuvEn - bilahari
 358. unniDam VishvAsam - ranjani
 359. unran karuNai - bauLi
 360. uru tuNai puriya - khamAs
 361. uru tuNaiyAi irundu - kAmbhOji
 362. uru tuNaiyAi ninru - vAcaspati
 363. uru tuNaiyAi udavum - gAngEyabhUSaNi
 364. uruga vENum manamE - dhEnukA
 365. uruga vENum murugA - asAvEri
 366. urugAdO unnuLLam - kharaharapriyA
 367. urugik-karai - cenjuruTi
 368. vaDa pazhani tigazh - hamsadhvani
 369. vaDa pazhani tigazhum - sarasvati
 370. vaDa pazhani vAsanin - dEvagAndhAri
 371. vaDivazhaguDaiya - bhairavi
 372. vaDivazhaguDaiyOnai - kuntalavarALi
 373. vaDivEl murugan - kalyANi
 374. vaDivElan aDi - punAgavarALi
 375. vaNangiDuvOm vArum - aThANA
 376. vandanai purindu - SaNmukhapriyA
 377. vandEn un pAdAra - vasantA
 378. vandu paNindEnayyA - dhanyAsi
 379. vanna mayil vAhanan - sindhubhairavi
 380. vanna mayil vAhananE - rAgamAlikA
 381. vanna mayil vElavan - pIlu
 382. vanna mayilOn - mOhana
 383. varai illAmal - AbhEri
 384. varam onru kOrippera - valaji
 385. vArik-koDai vazhangum - kAmbhOji
 386. varittan pEraruLai - darbAr
 387. varugalAmO ayyA - shahAnA
 388. varuttam aDuttiDAda - shankarAbharaNa
 389. varuvEn vandunnai - cArukEsi
 390. vEdanaiyurAda - rEvati
 391. vElA ivvEzhai - rAgamAlikA
 392. vElan pOla - simhEndramadhyam
 393. vElan varAnO - rAgamAlikA
 394. vElanaik-kaNDa - kharaharapriyA
 395. vElanE ena mana - kEdAragauLa
 396. vEluDanE mayil - kharaharapriyA
 397. vElum mayilum - kalyANi
 398. vENDuvOm varam - kurinji
 399. veNNilavu kANalAccu - cenjuruTi
 400. vEru evarayum - kEdAragauLa
 401. vEru tuNai enakku - nATa
 402. veTri vaDivElan - yadukulakAmbhOji
 403. veTri vElan porppadam - shankarAbharaNa
 404. vidhi viTTa - AbhOgi
 405. vIDuDaiya - sAramati
 406. vinaiyODi viDumAru - shankarAbharaNa
 407. virAli malai - madhyamAvati
 408. yAriDan aNugi - varALi

Source: Songs contributed by Lakshman Ragde.
Anything written here is accurate/authentic to the best knowledge of the contributors.


Contact us

updated on 03/12/2016