[an error occurred while processing this directive]

karnATik Song Lyrics


MAIN PAGE
Email us
Song: rakta gaNapatim


raktha gaNapathim
raagam: mOhanam

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 G3 P D2 S
Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: aadi
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

rakta gaNapatim bhajEham ratna simhAsana patim surapatim
(rakta)

anupallavi

raktAmbaradharam rAga dvESadiharam pArvati priyakaram mOhanakaram
(rakta)

caraNam

parashurAma kSEtra prabhAvam pAyasAnna hOmAdi vibhAvam
pancha krtyAtIta prabhAvam bhaktajanAdi samUha vaibhavam

madhyama kaalam

sakala kAryArtha siddhitam varam vAmadEvAdi pUjitam param
vArija bhava vandita vallabhEsham guaruguhanutam parama shivasutam
(rakta)


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005