Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kaamaarim bhaja


kaamaarim bhaja
raagam: darbaar

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P D2 N2 S
Av: R2 S N2 S D2 P M1 R2 G2 G2 R2 S

taaLam: aadi
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

kAmArim bhaja mAnasa satatam

anupallavi

sAmaja carmadhAriNam suguNamsakala sampatpradam saguNam nirguNam

caraNam

nArada gItam nArAyaNa priyam nAnAvidha nAmarUpAtmakam
kAraNa kAryAtItam mahEsham kAncana vAsam shrI harikEsham.


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 07/05/2005