Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: dEvaaya havishE


dEvaaya havishhE
raagam: hamsaanandi

60 neetimati janya
Aa: S R2 M2 P D3 N3 S
Av: S N3 D3 P M2 R2 S

taaLam: khaNDa caapu
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

dEvAya haviSE dhIrAya namastE

anupallavi

bhavabhaya haraNAya pAvana sucaritAya AvaraNa rahitAya ambikA ramaNAya

caraNam

vEda svarUpAya vrSabhArUDhAya nAda rasa nilayA navanIta hrdayAya
Adi dEvAya shrI harikEsha rUpAya mOdakara caritAya mukti sukha bharitAya


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 07/05/2005