Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: shri paramEshvara


shree paramEshvara
raagam: madyamaavati

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R2 S

taaLam: aadi
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

shrI paramEshvaram cinmaya tava pada bhaktim dEhi mAm pAhi

anupallavi

shrIpati shashipati vANIpatimukha sEvita citghana shrIkaNTha shiva bhava

caraNam

hara tava shata nAnASTOttara shubha vara sankIrtanam racitam samarpitam
mAmava harikEsha varadA bhayakara kAmita dAyaka kAncana vigraha


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 07/05/2005