Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: yOga nidrE


yOga nidhrE
raagam: neelaambari

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 G3 M1 P D2 P N3 S
Av: S N3 P M1 G3 R2 G3 S

taaLam: aadi
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

yOga nidrE yOga mudrE

anupallavi

nAga bhUSaNi nArAyaNi rAga laya shruti nAdasArE

caraNam 1

karadhrta kumbha mahA pAshagamanE kamala lOcanE kAmita phaladE varaparyankAsanE
mahAmAyE vAgIshAdyamara vimOhini surucira navaratnA-bharaNOjvalE marakata maNI kAnti
manjuLE karuNadE tAyE kApADammA harikEshapriyE amarEshanutE

caraNam 2

hara giri brhmmaka pAlAkSayavaTa amrta mAnasa sarOrava padarI vara kEdArAtvyamunA gangA
mahA tIrtha kSEtrATana dhurandhara dharaNipa mahi shUrAdhipa nAlvaDi dana mati nibha shrI
kriSNEndrana niratavu nInE kApADammA harikEshapriyE amarEndranutE


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005