Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: shreemat tripurasundari


shrimath thripura sundari
raagam: madyamaavati

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R2 S

taaLam: aadi
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language:

pallavi

shrImat tripurasundari ambA

anupallavi

shrImad rAjarAjEshvari shrI parAshakti tribhuvanEshvari

caraNam 1

paradEvatE paramEshvari ninna pAvana nAmASTOttara shatagEvara rAga tALayuta kIrtanagaLa
varade karnATaka samskrta bhASaiyoL viracisi nina gItanarpaNekaidi hE vimalE
tappanu kSamisau tAyE sura rAjanutE harikEsha hitE girijE sharavaNa bhava mAtE

caraNam 2

paradEvatE paramEshvari ninna pAvana nAmASTOttara shatagEvara rAga tALayuta kIrtanagaLa
varade karnATaka samskrta bhASaiyoL viracisi nina gItanarpaNa kaidi hE vimalE
tappanu kSami tAyE harikEsha hitE suhrti nAlvaDi shrI krSNarAjEndrana salahau janani


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005