Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: jaya jaya padmanaabhaanujEsha - Click to listen (Uma Ayyar)!


jayajaya padmanaabaanujEsha
raagam: maNirangu

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 G2 R2 S

taaLam: aadi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

jaya jaya padmanAbhAnujEsha jaya jaya mOhana rAja vESa

anupallavi

jaya sakalAmara pOSa jaya sama bhuvanEsha

caraNam 1

jaya krpA bharitApAnga jaya kandarpasundarAnga jaya mauLI shObhita ganga jaya danjALibhanga

caraNam 2

jaya vidhIshakranuta jaya pAvana sucarita jaya shva-gaNa parivrta jaya kAmadAnarata

caraNam 3

jaya pAshva gatamALasa jaya yOgI hrdayavAsa jaya suragaNa nivAsa jaya mrduLa hAsa


Meaning:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.

Song performed for karnATik by Uma Ayyar.


first | previous | next

Contact us

updated on 06/19/2013