Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: cintayEham jAnakIkAntam


cintayEham jAnakIkAntam
raagam: mAyAmALavagauLa

Aa:S R1 G3 M1 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: m/jhampa
Composer: Mysore VaasudEvaacaarya
Language:

pallavi

cintayEham jAnakIkAntam santatam cintitArtta dAyaka- manila sutanutam kAnti vijita danapatim dayAnvitam

anupallavi

danti santOSam shrtatAnta brndArcitam shAnta cittam mukha vijita kAnta nishAkAntam

caraNam

pankajAkSam raghuvaram mOdakaram kankaNAdi bhUSaNadharam
lankEsha madaharam pankajOd-bhavatyamara sankaTa vinAshakaram
sankarSaNam shrIkaram shankha cakradharam vAsudEvam harim


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/10/2016