Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: shrI madhvarAyara


shrI madhvarAyara
raagam: mOhana

Aa:S R2 G3 P D2 S
Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: tripuTa
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

shrI madhva rAyara sEve dorakuvadu januma saphala kANirO

anupallavi

shrImad Ananda tIrttara pAda nenavaru sAmAnya suraru kAruNya bommana Ane

caraNam 1

jagadu satyava alla jaDa jIva bhEdavalla aguNanu para bommanu
hIgE nuDida janara nigama shAstradi geddu jaga satya saguNa brahma endu pELuva

caraNam 2

hari sarvOttama nitya taruvAya ramAdEvi sarasijAsana prANaru
sarasvati bhArati garuDa ananta rudra taruvAya Aru dEvigaLu

caraNam 3

sauparNi vAruNi dEvi aparNA dEviyaru samaru dvipadi manvAdigaLu
I pari tAratamya japa dhyAnArcaneyinda apavargAdi sEveya mADirO entemba

caraNam 4

ondondu yugadali ananta sEvaya mADi cendadindali lAlisi
indirA ramaNa gOvindanE daivavendu sandEhavillade sAthiyi mAyi solisi

caraNam 5

bhUtadoLu reLappa puradi nelasi geddu dhAtrI mudreya tOrisi
IdEna hanumanta IdEna bhImasEna IdEna bhaviSyada brahma jIvOttama

caraNam 6

hima giriyinda sEtuveya paryantara bhramisuta sujanarige
krama tatva bOdhisi kamala nAbhana mUrti kramavaridu sthApisi pUjitarenda

caraNam 7

shrImadanantana ananta kAlakeyendu ymaka bhArata tOrisi
svAmi sarvAntaryAmi srvaguNa pUrNanendu prEmi purandara viTTalana dAsanAda


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016