Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: gOvindarAjam upAsmahE


gOvindarAjam upAsmahE
raagam: mukhAri

Aa:S R2 M1 P N2 D2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: cApu
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

gOvindarAjam upAsmahE nityam shrI guruguha vinuta cidAkAsha grhE

anupallavi

dEvarAjAdi pUjita divya gAtram dInArtti bhannjana nipuNatara kSEtram dEvakI vasudEva putram dEva kanakasabhEsha mitram dEshikanuta ramAkaLatram

caraNam

nrgarAjasya krkalAsa janmApaham nrpatim rukmiNI satyabhAmAbja madhulOlam
bhagavantam bhakta kalpaka dharaNIruham bhadra pradOdyukta pANisarOruham
uragashayanam anghri sarasIruham Anana jalaruham nagadharam gOpikAmOham
nata bhAgavatAdi samUham khaga rAja turagArOham karuNAmrta rasa pravAham


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016