Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: sA parama vivasA


sA parama vivasA
raagam: ghaNTA

Aa:S G2 R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: CempaT
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

sA parama vivasA tava dayita sarasija nayanAdhunA yA pUrvam mudita tvayA sAkam smarakELim

anupallavi

shrI padAkrta bata shrI padmanAbha dEva (ciTTasvara sAhitya) sArasa mukha nirupama shubhagAmita madhura tamavacana sAra maruvadana nIraja pada bisinI kalita mAlikA kamanInisi sadA hi kalayati tava mukhamayi sarasa vidha parama mrdu hasamiha nannu

caraNam 1

nIrada sanakAntE

caraNam 2

nIta shESa lOkEsha sunayana

caraNam 3

pATita pAtaka tApamagAri vinata shamaya parama

caraNam 4

mApa maNimaya taLimagA rajanImanu tAvaka kELi mahaha
kalayati mahanIya suguNa mudananupama gajagama

caraNam 5

sA nanu gAmapi na karOtihi budha pAlana rasa kAmasama
vibudha nikara shirasAnata padayuga bhujanga shanaratha bhrtarasa
kamala janutini jasu carita shubha nivaha karaNa caNa paTutama nija
janapara nIla lOhita paricAraka ghaNTAkarNa sadgati pradAyaka


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016