Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Famous Carnatic Composers - TMT


T.M.Thiagarajan -

Mudra:

Compositions:

 1. Ananda darishanam (tv) - nAgasvarAvaLi
 2. Ananda mahA gaNapatE (v) - simhEndramadhyam
 3. aruL puri ArumukhanE - SaNmukhapriyA
 4. AshrayE shrI dEvIm (tv) - kEdAra
 5. dAsargaL paripAla (tv) - ranjani
 6. dharaNijA ramaNa (tv) - kEdAragauLa
 7. dhIm dhIm dhIm tanana (t) - rEvati
 8. dhIm taddhIm (t) - kApi
 9. dhIm tanana dhirana (t) - nATakuranji
 10. iraivA nI ennai - sAramati
 11. jnAna mArgam (tv) - hamsanAda
 12. kalai maghaLE karuNai (tv) - sarasvati
 13. kalai vANIyE aruL vENiyE (v) - naTabairavi
 14. kAmakOTi pITha nilayE (tv) - bhairavi
 15. kSIrAbdhi kanyakAm (tv) - bahudAri
 16. mAl marugan murugan (tv) - hindOLa
 17. malai maghaLin - madhukauns
 18. manamE unakku kAval - varam
 19. mangaLakara vinAyaka (tv) - AbhOgi
 20. mAyan kuzhalisaiyil - hamsanAda
 21. mIna lOcanE pAlayamAm (tv) - nArAyaNagauLa
 22. mInAkSi tAyE - pUrvikalyANi
 23. nAthanE gurunAthanE - hindOLa
 24. oru nimiSam unadaDi (tv) - rAgamAlikA
 25. pankaja lOcani pAhimAm (tv) - mOhana
 26. pankEruhAkSa parama (tv) - rItigauLa
 27. pAr pugazhum paramEshvari (tv) - kAmavardhani
 28. parandAman porpAdam paNivEn (tv) - kAnaDA
 29. shrI bhArati kalAnidhi (tv) - naLinakAnti
 30. sundara vinAyakanE (v) - bauLi
 31. tanjam nIyE dayai purivAyE (tv) - valaji
 32. tanjam tanjam AnjanEya (tv) - behAg
 33. taruvAi varamE - ranjani
 34. tillai naTarAjanE - kAnaDA
 35. tiruvaDigaLai tozhudiDum - kAmbhOji
 36. vANi varuvAi sharaNam (tv) - yadukulakAmbhOji
 37. vArAhIm vaiSNavIm (tv) - shrIranjani
 38. varam aruLvAi (tv) - hamsAnandi
 39. vAraNa mukha gaNapatiyE (tv) - rudrapriyA
 40. vinAyakA sharaNam (tv) - kalyANavasanta

Source: Songs contributed by Lakshman Ragde.
Anything written here is accurate/authentic to the best knowledge of the contributors.


Contact us

updated on 04/03/2016