Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Famous Carnatic Composers - AMD


Ambi Dikshitar -

Mudra:

Compositions:

 1. brndAvana gOpAla - yamunAkalyANi
 2. gajAnanAya namastE - ShankarAbharaNam
 3. gaNanAthAya - gauLa
 4. gaNapati sOdaram - Arabhi
 5. kalpakAmbikE - tODi
 6. kAmAkSI mAm pAhi - gamakakriyA/pUrvikalyANi
 7. kapAlIshvaram (varNa) - mOhana
 8. mahEshvarI - kAshirAmakriyA/kAmavardhani
 9. mangaLam jayamangaLam - vasantA
 10. mANikyavallI - varALi
 11. mAtrubhUtEshvara - kEdAra
 12. shrI mInAkSi - kalyANi
 13. shrI ranganAtham - pUrNacandrikA
 14. shrI sarasvati - dEvakriyA/shuddhasAvEri
 15. shrI shAlivATIsha - shankarAbharaNa
 16. shrI venkaTEsham - kalyANavasanta
 17. vandE sadA - shrIranjani
 18. varasiddhi vinAyakam - nATa

Source: Songs contributed by Lakshman Ragde.
Anything written here is accurate/authentic to the best knowledge of the contributors.


Contact us

updated on 06/30/2016