Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: vandE vaasudEvam


vandE vaasudhEvam
raagam: shree

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P D2 N2 P M1 R2 G2 R2 S

taaLam: khanDa caapu
Composer: Annamaacaarya
Language:

pallavi

vandE vAsudEvam brndArakAdhIsha vandita padAbjam
(vandE)

caraNam 1

indIvara shyAma-mindirAkushadaTi candanAnkita lasatcAru dEham
mandAramAlikA makuTa samshObhitam kandarpa janaka(m) aravinda nAbham
(vandE)

caraNam 2

taka takita kaustubhA tarana vakSasthaLam khagarAja vAhanam
kamala nayanam
nigamAdi sEvitam nijarUpa shESa pannagarAja shAyinam ghana
nivAsam
(vandE)

caraNam 3

karipura samrakSanE tatparam karirAja varada samkaTa karAbjam
sarasIruhAnanam cakra viprAjitam tiru venkatACalA dEvam
bhajEham
(vandE)


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005