Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: dEvi jagajjanani


dEvi jagajjanani
raagam: shankaraabharaNam

29 dheera shankaraabharaNam mela
Aa: S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: aadi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

dEvi jagajjanai dEvi krpayAmama tAvaka caraNa bhaktim
(dEvi)

anupallavi

dEva makuTamaNI dEdipyamAnapAdE kEvalAnandapUrNE kIrasuvANi vANi
(dEvi)

caraNam 1

vINA pustakaranjita karatalaviha sitakanjavarEmbikE
vENI manjimapunjavi nirjita vitataghana ghanamAlikE
ENImadavini vAraNa nipuNa tArEkSaNa hrtana tapAtakE
shAnOllIDa mahAmaNi bhUSaNa shAlini budhajana pAlikE
prINitamuni druhiNajAyE paramamEye nirapAyE
(dEvi)

caraNam 2

sakala kalAlaya shAradA himakara sadrsha vilAsayutAnanE
makara varAnka sharAsana maurvi mahita tarALaka mOhanE
shuka sanakAdi munIshvara viracita sundara padayuga pUjanE
vikaTa jaTAlasitEnDu kalApini vimala sarOja varAsanE
vikaca kamalapAdE vihatabhEdE nihatakhEdE
(dEvi)

caraNam 3

jyOtirmaya navahArAyita sajjyOti shatantra vibhUSitE
mAtarmEdura mImAmsAgamAmam silitOruyugAncitE
cEtOharatara shabda gamakAnci latikA gunashObhitE
pAtakahara padmAdi purANapADitapaNi virajitE
vItashamala hrdyE kalita vidyE trijagadAdyE nIravAdyE
(dEvi)

caraNam 4

aruNa tarAdhara parlia sadati mrduha sitadyutIpaTalOjvalE
sharaNa samAgata jana paripAlana satatOdyata karuNAkulE
parijana viracita nava ratrOtsava paritOSita hrdayEmalE
kuru kAruNyamayi bhajanaparE mayi kunda mukuLaradanEtulE
bhUri shubhakarANi aghaha rANi nutiparANi karavANi
(dEvi)


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 11/14/2008