Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: paripaalaya maam - Click to listen (Jaishree Shankar)!


paripalaya maam
raagam: reetigowLa

22 kharaharapriya janya
Aa: S G2 R2 G2 M1 N2 D2 M1 N2 N2 S
Av: S N2 D2 M1 G2 M1 P M1 G2 R2 S

taaLam: roopakam
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

paripAlaya mAm shrI padmanAbha murArE
(pari)

anupallavi

sharaNAgata bharaNOtsuka shArada
sOma samAna virinca surEshvara sEvya
(pari)

caraNam 1

tAmarasAyata lOcana cArutanO dharaNIdhara dharavana-
dAma virAjita dAruNadanubhava ghanavipina dahana
(pari)

caraNam 2

dAnamatAngaja cAruvilAsagatE tapanIya vasana muni-
mAnasa tAma rasAlaya maNImaya makuTa parilasita
(pari)

caraNam 3

nIla ghanOpama sundara dEharucE nikhilAmara bhayahara
shaila sutAdhava sannuta shamaya mama sakala gadamiha
(pari)


Other information
Song performed for karnatik by Jaishree Shankar.


first | previous | next

Contact us

updated on 08/12/2017