Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: nindati candanam (ashTapadi 2-8)


nindati chandanam
raagam: sowraashTram

17 sooryakaantam janya
Aa: S R1 G3 M1 P M1 D2 N3 S
Av: S N3 D2 N2 D2 P M1 G3 R1 S

OR

kaanaDaa

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 G2 M1 D N2 S
Av: S N2 P M1 G2 M1 R2 S

taaLam: tripuTa, aadi
Composer: JayadEva
Language:

Pallavi (ashTapadi 2)

nindati candanamindu kiraNamanu vindati khEdamadhIram
vyAla nilayamilanEna garalamiva kalayati malaya samIram

1

sA virahE tava dInA
mAdhava manasija vishikha bhayAdiva bhAvanayA tvayi lInA
(sA virahE)

2 (ashTapadi 3)

aravilani patita madana sharAdiva bhavadavanAya vishAlam
sahrdaya marmaNi varma karOti sajala nalinIdala jAlam
(sA virahE)

3 (ashTapadi 4)

kusuma vishikha sharatalpam analpa vilAsa kalA kamanIyam
vratamiva tava parirambha sukhAya karOti kusuma shayanIyam
(sA virahE)

4 (ashTapadi 5)

vahati ca galita vilOcana jaladharam Anana kamalam udAram
vidhumiva vikaTa vidhuntudadanta dalana galitAmrta dhAram
(sA virahE)

5 (ashTapadi 6)

vilikhati rahasi kurangamadEna bhavantam asamashara bhUtam
praNamati makaramadhO vinidhAya karE ca sharam navacUtam
(sA virahE)

6 (ashTapadi 7)

pratipadam idamapi nigadati mAdhava tava caraNE patitA aham
tvayi vimukhE mayi sapadi sudhAnidhirapi tanutE tanudAham
(sA virahE)

7 (ashTapadi 8)

dhyAnalayEna puraha parikalpya bhavantam atIva durApam
vilapati hasati viSidati rOdati cancati muncati tApam
(sA virahE)

8 (from ashTapadi 9)

shrI jayadEva bhaNitam idam adhikam yadi manasA naTanIyam
hari virahAkula vallava yuvati sakHi vacanam paTanIyam
(sA virahE)


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 03/23/2009