Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: aananda nartana gaNapatim - Click to listen (Sweta Parker)!


anandha narthana gaNapathim
raagam: naaTTai

36 calanaaTTai janya
Aa: S R3 G3 M1 P D3 N3 S
Av: S N3 P M1 R3 S

taaLam: aadi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language:

pallavi

Ananda nartana gaNapatim bhAvayE cidAkAra mUlAdhAra OmkAra gajavadanam paramam param
(Ananda)

caraNam

sAnanda munIndra gaNanuta shiva shankara mAnasa nilInamAnam
tantrIlaya samanvita gandharva cAraNa varAnugIya mAnam
dIna jana mandAram anupama divya kaLebhara shObhAya mAnam pAsamAnam
asamAnam bhajamAnam bhaktajana sammAnam
pamaga mAgasa sAsarisA - taka taNaku dhimita kiTa taNangu taka dhimita dhimita tAm tai^=. Ya^=. Tam^=.
tAm taNandari tAm taka jhaNam taNandari^= tA^=m tAm taNandari jhaNam taNandari; tari tari tari ; dhimi dhimi dhimi;
kiTa kiTa kiTa; jhaNa jhaNa jhaNa; divipatinutam pada sarasijam;
magapamanipa; marakatanibham; madakarimukham; praNavaninatam;
ajitam anakam shubadam paramam kanakAmbara dharaNam Eka radanam
tattit-taka jhaNanta nagadhari cittagajaNanta nagadhari taka
jhaNanta nagadhari taka jhaNanta nagadhari tAm - tattit- taka jhaNanta
nagadhari dhittaka jhaNanta nagadhari taka jhaNantanaka param
(Ananda)


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.

Song performed for karnATik by Sweta Parker.


first | previous | next

Contact us

updated on 06/19/2013