Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: saamajEndra bheetiharaNa


samajEndhra bhithiharaNa
raagam: bhoopaaLam

8 hanumatODi janya
Aa: S R1 G2 P D1 S
Av: S D1 P G2 R1 S

OR

rEvagupti

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa: S R1 G3 P D1 S
Av: S D1 P G3 R1 S

taaLam: aadi
Composer: Swaati TirunaaL
Language: Tamil

pallavi

sAmajEndra bhItiharaNa vikasita sArasAkSa pAhi pAhi varada harE

anupallavi

bhImavairi jAlahara tanuvihasita kAma pATalAbja lasita mrdupada

caraNam 1

sAra krpA nilayAsita vAridakAya pada sEvaka janasurasAla yOgi vara nArada
tumburu gEya shAradEndumukha mangaLa guNagaNa bhAratIsha mukha sannuta carita

caraNam 2

yamunA saikata klita manOhara lIla sanakAdi muni hrdayAmbuja nivasana dEva
karadhrta shaila kAmita phala paripUraNa ghanabhava kAnanabhava puruSOttama madhuhara

caraNam 3

gOpakumAra vrta bhUta ra nijavEsha vAsudEva sutAmita kOpa sandalitapUtana
nija jana pOSa pApa rAshihara vishva jana sharaNa padmanAbha sharaNAgata bhayahara


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005