Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: raaravENu (swarajati) - Click to listen (Shivkumar Kalyanaraman)!


raaraa vENugopala
raagam: bilahari

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 G3 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: aadi
Composer:
Language:

pallavi

raaraa vENugOpa baala raajita sadguNa jaya sheela

anupallavi

saarasaaksha nEra mEmi maarubaari kOrvalEraa

caraNam 1

nandagOpaalaa nE nendu pOjaalaa nee
vindu raaraa sadamalamaditO mudamala raganaa keduruga gadiyara (raaravENu)

caraNam 2

palumaa runugaa ravamuna nin pilacina palukavu nalugakuraa
karivarada marimarina adharamugrO larakani karamuga
(raaravENu)

caraNam 3

raa nagadara raa murahara raa bhavahara raavEraa
ee maguvanu ee lalalanu ee sogasini cEkOraa
kOrikalim pondaa Dendamu neeyanda cerenu neecen-
ta maruvakuraa karamulacE marimari ninu sharaNaneDara
(raaravENu)


Notation:


pallavi

s , , r g , p , d , S , n , d , |
raa. . raavE . Nu . gO . pa . baa. la . |

p , d p m g r s | r s n. d. s , , , ||
raa. ji ta sad gu Na | ja ya shee la . . . ||

anupallavi

s , , r g , p , m , , g p , d , |
saa. . ra saa. ksha nE . . ra mE . mi . |

R , , S n , , d | p , , m g , , r ||
maa. . ru baa. . ri | kOr. . va lE . . raa||

caraNam 1

s , , r g , g , g , , , g , r g |
nan. . da gO . paa. laa. . . . . nE . |

p , , p p , p , | p , , , p , d p ||
nen. . du pO . jaa. | laa. . . . . nee. ||

S , , S S , S , G R S n n d p , |
vin. . du raa. raa. sa da ma la ma di lO . |

p d p m g g r , | g p m g r s r g ||
mu da ma la ra ga naa. | ke du ru ga ga di ya ra ||
(raaravENu)

caraNam 2

p p p , r r r , g p m g g , , , |
pa lu maa. ru nu gaa. ra va mu na nin. . . |

g p m g m g r s | r g r s s , , , ||
pi la ci na pa lu ka vu | na lu ga ku raa. . . ||

r s n. d. s , , , m g r g p , , , |
ka ri va ra da . . . ma ri ma ri na . . . |

d p d R S , , , | R S n d p m g r ||
a dhara mu grO. . . | la ra ka ni ka ra mu ga ||
(raaravENu)

caraNam 3

p , , , m g r g d , , , m g r g |
raa. . . na ga da ra raa. . . mu ra ha ra |

p , , , m g r g p , p , p , , , ||
raa. . . bhava ha ra raa. vE . raa. . . ||

G , , , R S n d R , , , R S n d |
ee . . . ma gu va nu ee . . . la la la nu |

S , , , R S n d S , S , S , , , ||
ee . . . so ga si ni cE . kO . raa. . . ||

G , R S R , R , R , , , R , S n |
kO . ri ka lim. pon. da . . . Den. da.mu |

d , d , d , , , p , m g g , g , ||
nee. yan...da . . . ce . re nu nee. cen- ||

g , , , s r g d p , , , R S R G |
ta . . . ma ru va ku raa. . . ka ra mu la |

S , , , G R S N d p m g r s r g ||
cE . . . ma ri ma ri ni nu shara Na ne Da ra ||

(raaravENu)


Meaning:
Please come, Lord VENugOpaalaa (Krishna), embodiment of adorable and victorious qualities. What offenses have I committed? I cannot bear the onslaught of Cupid, the god of Love. I have nowhere else to go. You come here with a free mind and spread cheer. Don't be angry because I persist with you respectfully. You have held the mountain Govardhana and destroyed the demon Mura. Please do not forget me. I seek refuge in you.


Notation:
Notation available here at Shivkumar Kalyanaraman's Krithi Archive.


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 05/23/2012