Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: shankara gangaadhara


shankara gangaadhara
raagam: sudda saavEri

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 M1 P D2 S
Av: S D2 P M1 R2 S

taaLam: aadi
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

shankara gangAdhara shrIkaNThA sarvalOka sharaNyA mAmava

anupallavi

pankaja bhavAdi bhakta pUjita sankaTa haraNA sakalEshvarA

caraNam

shUla kapAla parashu mrgadharasundarAkAra suragaNa vandyA
kAma dhana phaNi kankaNa pANE kAmita phaladA shrI harikEsha


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 07/05/2005