Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: rudram mahEsham


rudram mahEsham
raagam: saraswati

64 vaacaspati janya
Aa: S R2 M2 P D2 S
Av: S N2 D2 P M2 R2 S

taaLam: caapu
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

rudram mahEsham rudrAkSa bhAsam rucira guNam vandE svarUpam

anupallavi

bhadram bhavaharam pashupatim parAtparam cidrUpam cinmayam cidambaram shivam haram

caraNam

vINA gAna priyam vEdOpaniSmayam bANa caNDEshAdi bhakta sahAyam
ENAncitakaram Ishvaram shrIkaram vANIpati hitam varadam harikEsham


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 07/05/2005