Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: sahasraaksham


sahasraakshham
raagam: naayaki

22 kharaharapriyaa janya
Aa: S R2 M1 P D2 N2 D2 P S
Av: S N2 D2 P M1 R2 G2 R2 S

taaLam: roopakam
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

sahasrAkSam sAmbhavam shAntam sadAshivam

anupallavi

mahanIya guNashIlam vara bhakta paripAlam

caraNam

tAmasa ratiguNa rahitam tAdAtmikamAshrayE kOmaLa rUpam shrI harikEsha mahEsham surE


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 07/05/2005