Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: umE ninagE


umE ninagE
raagam: shree

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P D2 N2 P M1 R2 G2 R2 S

taaLam: aadi
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

umE ninagE samAnarArammA uragEndra bhUSaNi shrI mAtE

anupallavi

amOgha mahimE AtmArAmE kumAra jananI kuvalaya nayanE

caraNam 1

arNava nibha gAmbhIrya guNAlankrtE karNAvatamsa nIlOtpalayutE
karNAmta rAjita ratna tATankEvarNita lAvaNyAmbu nidhAnE
svarNa vasanE shubhakari salahau shashi cUDa parama harikEsha
rUpiNi suparNa vAhana sahOdari shankari parvata rAjakumAri bhavAni

caraNam 2

arNava nibha gambhIrana dhIrana karNAvatAra cAmarAjEndra tanayana
karnATaka bhOja kamanIya janakana varNita nAlvaTi krSNa rAjEndrana
svarNa vasanE shubhakari salahau shashi cUda parama harikEsha
rUpiNi suparNa vAhana sahOdari shankari parvata rAjakumAri bhavAni


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 11/27/2008