Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: raghupatE raama


raghupathE raama
raagam: sahaanaa

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 G3 M1 P M1 D2 N2 S
Av: S N2 S D2 N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G3 R2 S

taaLam: roopakam
Composer: Tyaagaraaja
Language: Telugu

pallavi

raghupatE rAma rAkSasa bhIma

anupallavi

bhrgu sUta mada haraNa muni brnda vandita caraNa

caraNam 1

sarasIruha nayana sajjana hrdaya nikEtana dharaNIdhara dhIra
sItAmanOhara niravadhi sukhadApramEya nirupama nArada
sukhEya kara dhrta sharajAla nIla ghana varNAmara pAla

caraNam 2

taruNAruNa nibhacaraNa darani vamsha vibhUSaNa
varuNAlaya mada damana vAraNAvana karuNAkara girIsha
cApa khaNDana nirjita tApa paripUrNAvatAra para bhAmini dUra

caraNam 3

hari haya pankaja bhavanuta puravairi parAshara hita naravara
vESa tAraka nAmadEya svarajita ghanarava parEsha shata
bhAskara sankAsha paripAlita tyAgarAja pAhi bhakta samAja


Meaning:Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 10/21/2005