Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: gurucaraNam bhajarE


gurucharaNam bajarE
raagam: shankaraabharaNam

29 dheera shankaraabharaNam mela
Aa: S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: aadi
Composer: Walajapet Venkatramana Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

gurucaraNam bhajarE hE mAnasa durita guNam tyajarE

anupallavi

sharaNAgata jana duritAvaLi samharaNam bhava sAgara taraNam shrI

caraNam 1

kAkarlAnvaya jaladhisha sAngam shOka nikarasam hara birutAngam
lOkAnugraha karam akalankam shrI kAruNya nidhim nisshankam

caraNam 2

rAma brahma sudhImaNi tanayam rAma nAma paripUrita hrdayam
kAmakOTi sundaram anapAyam prEma bhaktiyuta jana samudAyam

caraNam 3

nArada guru karuNA pAtram shrIman nArAyaNa dhrta divya su-gAtram
sArasa nEtram shubha caritram parama pavitram budhajana mitram

caraNam 4

dhrtagaLa tulasI maNI hAram santatam agaNita sEvaka parivAram
atulita natajana tata mandAram shata sahasra kIrtana krti dhIram

caraNam 5

rAjarAja paripUjita caraNam rAjita pancanadapurAbharaNam
pUjita bhUsura vara shrI tyAgarAjAhvayam anagham sAkSAT shrI

caraNam 6

samada SaDguNa paripUrNam amita gAna shAstrArtha nipuNam
amala rAmacandrapuravara vEnkaTaramaNa bhAgavata vimala hrdistham


Meaning:


Other information:
Lyrics from Walajapet Venkatramana Bhagavatar's compositions (1991) and contributed by OS Subramanian and Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 12/17/2008