Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: cintayEham sadaa (note)


chinthayEham sadhaa
raagam: shankaraabharaNam

29 dheera shankaraabharaNam mela
Aa: S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: chatusra Eka
Composer: Muttuswaami Dikshitar
Language: Sanskrit

cintayEham sadA citsabhAnAyakam cintitArthadAyakam jIvEshvara bhEdApaham

cintAmaNi svarUpam tANDavEshvaram shAntam munimahitam sa guruguham shankaram

santatam sAmbhavIsham mudA bhAvayE anantakOTi brahmANDa nAtham vimalam

Adi madhyAntavarjam nirAdhAramAkAsha nAdAntaatham sundaram sudhAmshumauLim shivam

bhrAntivAraNa nipuNam bhAnukOTi bhAsvaram danti carmAmbaram dhanadahitam

bhAratIkAnta harinutam karadhrta mrgamEkAnta hrdayE shivakAmasundarIpatim


Meaning:


first | previous | next

Contact us

updated on 05/10/2006