Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bhUSApatim manjubhASA (1)


bhUSApatim manjubhASA (1)
raagam: bhUSAvati

Aa:S R2 G3 M2 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M2 G3 R2 S

taaLam: rUpaka
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

bhUSApatim manjubhASA patim bhajEham

anupallavi

shESAnga shayananutam ashESa dEva sannutam

caraNam

virATsvrUpAkAram vishva srSTi karttAram parAsharAd-yupacAram
paramAdvaita vicAram virAjamAna sharIram vEda vEdAnta sAram
dharAdi bhUtAdhAram dhAtAram maNihAram purandarAd-yadhikAram
pUrNa phaladAtAram sarOjAsanam dhIram sadguruguha pracAram


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016