Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: nIla vaNNak-kaNNanukkum


nIla vaNNak-kaNNanukkum
raagam: mOhana

28 harikaambhOji janya
Aa:S R2 G3 P D2 S
Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

nIla vaNNak-kaNNanukkum rAdhaikkum maNam muDikka
nErttinAr niccayadArttam eNNum nEramE nalla muhUrttam

anupallavi

sAla shiranda tava munivargaL orupAl sAraNa iyakkar gandharvargaL orupAl
mElaip-ponnulaga rambhaiyargaL orupAl vINaiyum kaiyumAgha nAradarum orupAl
kAlamariyAda kaNNan pugazh pADa karkka muniyoDu maTravargaL kUDa
tALa mELamODu taruNiyargaL ADa taruNamIdu venru sabhaiyin munam kUDa

caraNam 1

piLLai vITTAruk-kupacAram vrSabhAnu peridAgha sheidAn anda nEram
eLLup-pOTTAl eL vizhAdu shErum kUTTam engirundu vandadenru yArivar pArum
teLLa nilaiyAgha kula muraigaL pEsha dEvarukkum yAvarukkum candaNangaL pUsa
meLLa nandagOpan arugiDavum kaNDu meduvAgha nAradarum antarangam pEsha

caraNam 2

kANariyap-perum karkka mun vandu kaNNanadu piLLai viTTArAnAr
nANamoDum uLLirunda rAdhikaiyin pugazh pADa nAradarum peN vITTArAnAr
Anip-ponnum muttu navaratnangaLaik-koTTi attanaikkum EtrAr pOl shIr varishai kATTi kANit-
tOTTam sItanangaL kaNakkugaLaik-kATTi kaNNanukku pEshi vaittAr peNNulaga shImATTiyai


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016