Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: sAdhu sangamam nityam nityam guru


sAdhu sangamam nityam nityam guru
raagam: cenjuruTi

28 harikaambhOji janya
Aa:D2 S R2 G3 M1 P D2 N2
Av: N2 D2 P M1 G3 R2 S N2 D2 P D2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

sAdhu sangamam nityam nityam guru shambhu kIrtanam samsAram vada
viddhi mAnasa satyam satyam iti paramEsha pAdapankajam shambhO shambhO
shiva candrashEkhara vandE vandE sadA pAhimAm vibhO dEvA mahAdEva gurunAthA
sarva lOkajam duccham duccham iti pArvatIpatim satyam satyam madhvA nAma
bhajanam padyam padyamiti karavAma tvAm vinA shambhO jAnE jAnE nahi
shankarArpaNam krt-vAkrtvA sarvam cintayAmi tvAm vAram vAram sadA mAm pAhi
mukti mArgatam dhAtum dhAtum jnAnam bhaktim tE shambhO dEhi dEhi
mahyam tatva rUpam tE nityam nityam drSTvA praNatOsmi


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016