Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: samattuk-kuTTiyaDI engaL gOpAlan


samattuk-kuTTiyaDI engaL gOpAlan
raagam: mOhana

28 harikaambhOji janya
Aa:S R2 G3 P D2 S
Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

samattuk-kuTTiyaDi engaL gOpAlan tAnAgha valiya vandu pErAnandam taru nandan
tiru maindan tayiroDu veNNaikku tANDavamADi samaikkum pOdu iDaik-kurumbugaLADi
kuyilishaik-kuralAlE tAlATTu pADi nam kuzhandaiyai tUnga vaikkirAnaDi pODi

anupallavi

bhuvanam mayakka pullAnkuzhalODu gAnam pOdAk-kuraikku mOhana mukha sannidAnam
vivaram terindAl kUDa mAnAbhimAnam vENDiyirukkumODi vEda gIta jnAnam aDiveghu

caraNam 1

nIrADa shelgaiyil kUDavum varuvAn nillAmal Azham mEDu sholliyum taruvAn
ArODum shollAmalE maram EruvAn appuram ATTangaL ADi sElait-taruvAn

caraNam 2

veNNait-tIrndAl enna tayirum irukku vENDiyavarai kaDaiya tAzhiyum irukku
kaNNaik-kavarndAnAnAl karuttAvadikku karuttaiyum kavarndAnAl vErenra irukku

caraNam 3

oru piDi avalukku ulagaiyE taruvAn oru kai veNNai enrAl tannaiyE taruvAn
tarugirEn enru sholla eNNinAl pOdum avan taruvadO ennavenru ilaiyAdadAghum

caraNam 4

kAlukku oru sAkSi kALiyan Agha kaTTazhagu naDai sAkSi yamunaittaTam Agha
shAlukkuL veNNai tinna kaiyaLandAgha sarva sAkSi nAnE enru engaL uriyAgha

caraNam 5

gOkulak-kuzhandaigaL ivanoDu kUTTam kUTTam kUDinAl vEdam kaLinaDamATTam
Aghum kAriyangaL attanaiyum tETTam ariyAdu pOghumaDi antaranga nATTam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016