Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: tAm dhIm tarana tAm (t)


tAm dhIm tarana tAm (t)
raagam: nATa/gambhIranATa

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

tAm dhIm tarana tAm dhina takiTa

anupallavi

tAm dhIm tarana tAm dhit takiTa tikir takiTa tadhingiNatOm tAm dhIm tarana tAm
yamunA taTAka pankEruhapada sArisa sArisa sArisadaLa nayanAyata sAhasa mOhita jagatiha

caraNam

tAmita tajjham taka tajjham takatika tajjham tAm niraja taTAkaadhika
mrdula pada nikaTa tarangOttunga tADanga nirataka nirataka tAm
caraNam 1

mata bhujanga shira pAda yuga pANi dhrta madhuni nAda vENurava

caraNam 2

gOpAnganA kula vrta mAdhava madhusUdana hari sammadana
pada naTana takatakana natajana parivrta sadaya muda hrdaya

caraNam 3

nirantarAnanda mukha kamalA ananta naTAnga padayugaLA madhu muraLIdhara
harI laharI marIdhi sagIta manOramaNA vraja durandharA jalada shObhamAna dhara
cigura mukuLa makuTa nIla shikhaNDaka mOhanAngA kALinga naTana

caraNam 4

mada madhukara madhu padaraLa sama nayana kamaladaLa calana muni
hrdayam api cOra cAturA dayAkarA murAti bhIkarA surapati sannuta mOda
vinAyaka naravara gIyamAna shAsanAdi bhUSa gOpabAla vESa sahacara


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016