Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: tavamonrum ariyda pAmaratti


tavamonrum ariyda pAmaratti
raagam: gaurImanOhari

23 gowri manOhari mela
Aa:S R2 G2 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

tavamonrum ariyAda pAmaratti padat-tALiNaikkE namaskAram
(madhyamakAlam)
tAnAgi tan aruLODu tarAtalamengum uLLam puramODu tulangum
taruNamA mazhai pOluvanda dayAnidhiyE un sannadhiyE perum

anupallavi

kuvalai nIla malar kOla vaNNA gOvinda dAmOdarAnanda kaNNA enak-
(madhyamakAlam)
kUvi kurai turanda aDiyavar tammODu guNam kalandiDu tiruvE kaNDu
koLLAdirukka mAyaiyenum tirai mUDi maraindiDum uruvE en
AviyuDal poruL shumanda paramAnandak-karpakat-taruvE
Adi anta naDuvilAdu ninriDum Ananda niraivE aravE

caraNam

punaindAn oruvanai vEDamai nIngi buddhiyaTrAr meyyaik-kANAr adu
pOlE un mAyaiyin tanmai ariyAdu puNNiyattAr mayangip-pOnAr
munaindAr tavanirai munivarum yOgiyarum muTrum turandalaindu AnAr anda
mOhanap-punnakaikku dAhamum mEliTTu mOr kaDaindu virkkum nilai gOpiyargaLAnAr
(madhyamakAlam)
puriyAda mAyai undan lIlaiyallavO buddhiyaTra nAnumadaik-kaNDu koLLavO
sariyAna tattuvangaL unnaiyallavO tAnAghak-koNDadenrAl nAnenna shollavO


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016