Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Famous Carnatic Composers - SNB


Suddhaananda Bhaarati - A yogi, bhakta, composer, scholar, and freedom fighter, he composed narrative poems and kritis in Tamil that were impassioned and sincere. His stature was great yet he praised composers and those before him while he fought for India's freedom and peace. He said, "May the curse of separatism abate. May our thoughts be lofty, our moral high and may truth prevail everlastingly".

Mudra:

Compositions:

 1. aananda naTanam - gOpikatilakam
 2. aanandamE paramaanandamE - jujahuli
 3. aarO vandennai - sudda bangaaLa
 4. aashai koNDEn - gOpikatilakam
 5. aasheervaadam taruvaay - aarabi
 6. abdul bahAi vAzhgavE - behAg
 7. abhaya karattai - behaag
 8. abhaya karattai pArta pOdE - behAg
 9. abhayam aLittennai ANDaruL - tODi
 10. AcAra vivahAram avaravar - bEgaDa
 11. accamillAk-kavi piccuvayyar - shankarAbharaNa
 12. accup-pOTTa puttakangaL - tODi
 13. aDaDA nara manidAun ANava - aThANA
 14. aDaindEn unnai anbuDan - dEvamanOhari
 15. aDakki ALavENDum - kharaharapriyA
 16. AdhAramAna paramAtma - sAvEri
 17. Adi bhagavan aruLai - nItimati
 18. Adi kristu uNmai kaNDa - kApi
 19. Adi nAyakanaip-pADum - kalyANi
 20. Adi pashupati Agi azhivilA - unknown
 21. Adi shankararin mEdai - kApi
 22. ADip-pADi aruLai nADi - rasikapriyA
 23. AdiyAna vEda sAramE - kEdAra
 24. adu nI enrarivAi - suraTi
 25. ADugirAn ennuL - mAND
 26. aduviduvenAmal - unknown
 27. aduvO iduvO ena nI - unknown
 28. agattiyar tarum tamizhai - khamAs
 29. agha vaDivAgi saha vaDivAgi - unknown
 30. ahankArat-timir varamE - unknown
 31. Aikkiyam AvOmE - aThANA
 32. aindu bhUtam aindan - unknown
 33. aindu kOsa kOTTai - sarasvati
 34. ajnAnat-tirai - unknown
 35. Ala vENDum enrAl - kEdAragauLa
 36. alaiyaamal paarumayyaa - bhairavi
 37. alaiyAdE pEi nenjamE - bEgaDa
 38. allal ellAm vilagi - navanIta
 39. aLLi aLLi nalla - mOhana
 40. alli malarndadammA - vasantA
 41. allum paghalum - nAdanAmakriyA
 42. amarAnada vAriyE - nATa
 43. ammA paradEvi - dEvagAndhAri
 44. ammaa unnaiyE - kaamavardhini
 45. amudam uNNuvOm - kAnaDA
 46. Ananadat-tEn - mOhana
 47. Ananda naTanam ADinAL - gOpikAtilaka/kAmbhOji
 48. Ananda sutantaram - naTabhairavi
 49. Ananda sutantiramE - kharaharapriyA
 50. Ananda vAzhkkaiyai - nIlAmbari
 51. Ananda yOgi - sindhubhairavi
 52. Anandak-kaNNIr - nATTakuranji
 53. Anandam Aghiya - sindhubhairavi
 54. Anandam Anandam - rAgamAlikA
 55. Anandam AnarE - behAg
 56. AnandamAna - simhEndramadhyam
 57. Anandat-tOzharAi - kharaharapriyA
 58. anbAna uLLattil - gambhIranASTa
 59. anbAra unnai nAn - husEni
 60. anbE AnandamAm - paraju
 61. anbE AruyirE - cakravAka
 62. anbE unnai - kAnaDA
 63. anbilE AzhvArgaL - kEdAragauLa
 64. anbirundaalE pOdum - kEdaara gowLa
 65. anbu mAlai - kAmavardhani
 66. anbu nilaiyai - paraju
 67. anbu sheidiDum - shrIranjani
 68. anbu valaiyinilE - dhanyAsi
 69. anbu varam - bEgaDa
 70. anbukkE nAn - bAgEshrI
 71. anbuLLa karpakamE - karnATakadEvagAndhAri
 72. anbuLLa rAdhA - punnAgavarALi
 73. aNDa bhagiraNDa - unknown
 74. anda naaL ini varumO - aarabi
 75. anda nAL - Arabhi/hamsAnandi
 76. ANDALaip-pOl - kAmbhOji
 77. ANDaruL paramporuLE - kalyANi
 78. aNDattaduvE paramAnma - unknown
 79. andi vELai azhagu - kAmavardhani
 80. anja varuvadum uNDO - kApi
 81. anjAdu mun selvOmE - tODi
 82. anjalaamO nenjE - mukhaari
 83. anjiDum pOdilE - unknown
 84. Anma nEya orumai - mOhana
 85. Anma nEyarga - kuntalavarALi
 86. Anmap-poduvil - dEs
 87. aNNaamalai appanE - tODi
 88. annai annai - hindustanitODi
 89. annai besaNTin - bilahari
 90. antarangamellAm - vAcaspati
 91. antarangattilE tantiram - sarasvati
 92. antarangattilE vandu - sArangA
 93. aNUveDi vIzhndAlum - sAvEri
 94. aparAdhangaL - hamIrkalyANi
 95. appA un pugazhai - yadukulakAmbhOji
 96. appA unnai nambinEn - nATakuranji
 97. appaa un ponnaDi - shenjuruTTi
 98. Ar arivAr - sindhubhairavi
 99. ArAindu pAr - sArangA
 100. ArAindu pArAi - kAmbhOji
 101. arasE un aDimaiyai - darbAr
 102. araTTonru pOTTinda - dhanyAsi
 103. arivAghiya parabrahmamE - bhUpALa
 104. arivAghiya payir - latAngi
 105. ariyAdAr vambinai - kalgaDa
 106. ariyAyO nenjamE - kannaDagauLa
 107. arputa cirpiyaDi - cakravAka
 108. arputa mAyAvi - aThANA
 109. arputamAghiya virundE - ratipatipriyA
 110. Arudal aLikkum - hindOLa
 111. Arudal kUra - paraju
 112. aruL oLi - unknown
 113. aruL purivaay - hamsadwani
 114. aruL purivAi - hamsadhvani
 115. aruLE ulagam - kharaharapriyA
 116. ArumilEn nAn - suraTi
 117. arunduvOm kavi - hamsAnandi
 118. aruNOdayam varumO - Arabhi
 119. aruNOdayamAnadE - bhUpALa
 120. aruvaippOlum - asAvEri
 121. aruvenalAmE - unknown
 122. aruviyaippOlum - asaavEri
 123. ArvaghuttArE - suraTi
 124. ArvamAi kUviDuvAi - simhEndramadhyam
 125. Ashai alaigaL - bEgaDa
 126. Ashaiyait-tIrppAi - jayanArAyaNi
 127. AshIrvAdam taruvAi - Arabhi
 128. aSTa siddhi - nATakuranji
 129. Atma darishanam - cenjuruTi
 130. AtmA rAmA Ananda - sindhubhairavi
 131. Atma samAnamE - mayUradhvani
 132. Atma shakti taruvAi - cArukEsi
 133. Atma vicAram - shrI
 134. attaa aruLillaiyO - sahaanaa
 135. attAkSi yAn - dEvamanOhari
 136. ATTi vaippAn - nAdanAmakriyA
 137. auvvai auvvai - kuntalavarALi
 138. AvalAghak-kUvi - vasantA
 139. avamAna kAmam - unknown
 140. avan mElenna - divyamaNI
 141. Avananri Or - mAyAmALavagauLa
 142. avanE vaiSNavanAm - shankarAbharaNa
 143. avar ivarenrE - unknown
 144. avatAram ettinADE - Arabhi
 145. Aviyum Akkaiyum - unknown
 146. AvO AvO amatAtmA - kApi
 147. ayyA yAnoru - yadukulakAmbhOji
 148. azhagA ezhilai - dhanyAsi
 149. azhagut-tirivinil - unknown
 150. bAla gOpAlanE - Anandabhairavi
 151. bambara ulaga - unknown
 152. bandha dondaminri - mAnji
 153. bandham viTTAlE - Anandabhairavi
 154. bangAru kAmAkSi - Anandabhairavi
 155. bhaaramellaam vaittEn - saavEri
 156. bhagavAn narasimha - Anandabhairavi
 157. bhagavAn ramaNarai - kApi
 158. bhakta rakSaNi - behAg
 159. bhakta shikhAmaNi - behAg
 160. bhakti minsaaram - naaTTai
 161. bhakti minshAram - nATa
 162. bhakti paravashattAl - mayUradhvani
 163. bhakti shei - rAmapriyA
 164. bhaktiyuDan anu - sAmA
 165. bhAramellAm parandAmaniDamE - mukhAri
 166. bhArata shakti - hamsadhvani
 167. bhArati pATTenum - behAg
 168. bhavarOga vaidyanE - dEvagAndhAri
 169. bhayamEd-ini - tODi
 170. bhayankara ulagam - saurASTra
 171. bhayappaDAdiru - paraju
 172. bhEda matha vAta - dhanyAsi
 173. bhErikai kETTu - madhyamAvati
 174. bhUvagham pOTruginra - unknown
 175. bhuvanam aLittu - unknown
 176. bhyamillai jayamuDu - tilang
 177. brndAvanam iduvO - hindOLa
 178. buddhi idu manamE - jOnpuri
 179. cancalam tIrttiDuvAi - dhanAshrI
 180. cancalanATA nenjinilE - calanATa
 181. cidambaram ena ninaivaai - bangaaLa
 182. cinna cinna paapaa - sindu bhairavi
 183. cinna cinna pAppA - sindhubhairavi
 184. cintaik-kanavil - shubhapantuvarALi
 185. cintaiyil ninaittadum - hindustAnitODi
 186. cintittanbu seidu - bhairavi
 187. ciranjIviyAi iruppOm - nATakuranji
 188. ciTrambala duraiyai - kharaharapriyA
 189. citrAmbari shivarAja - citrAmbari
 190. citta jalArNavattil - jalArNava
 191. citta nimmatiyilE - kAmbhOji
 192. citta urudiyinri bhakti - sAmA
 193. cittam alaiyAmal - nIlAmbari
 194. cittam eppaDi appaDiyEi - hamsadhvani
 195. cittam irangiyun - kalyANi
 196. dAham taNindaruLvAi - madhyamAvati
 197. dAham taNittiDuvAi - suraTi
 198. darishanam sheidiDuvOm - bilahari
 199. darishanam tara vENDum - behAg
 200. deena dayaaparanE - kEdaaram
 201. dEham tanil AtmA - yadukulakAmbhOji
 202. deiva guNam Onga - shUlini
 203. deiva neriyAna - unknown
 204. deiva shikhAmaNIyE - sindhubhairavi
 205. dEva jeevanam - kaamavardhini
 206. dhyAna pUjai seivOm - khamAs
 207. dhyAnam onrE pOdum - tODi
 208. dhyAnattil varuginra - khamAs
 209. dIna rakSakA dEsha - kalyANi
 210. dinam enadu manam - unknown
 211. dinam iru vELaiyum - sAmA
 212. Edukkinda piravi - mOhana
 213. Edunakk-aridinda - dhAtuvardhani
 214. EkAntattil emperumAn - cenjuruTi
 215. EkatAkI bhEri - unknown
 216. ekkAlamum ninaivAi - sarasvati
 217. ekkaTavedu kEvurA - bEgaDa
 218. ellA mathangaLilum - kApi
 219. ellaam shivan sheyyal - kalyaaNi
 220. ellAm nIyE ammA - pUrvikalyANi
 221. ellAm shivamayam - aThANA
 222. ellAm shivan sheyal - kalyANi
 223. ellAm valla iraivA - kalyANi
 224. ellArkkum poduvAna - kAmbhOji
 225. ellArum vArungaL - kApi
 226. ellArum vAzhaTTumE - suraTi
 227. EmATram en solluvEn - madhyamAvati
 228. emersan whitman - kApi
 229. emmatham sammatam - cenjuruTi
 230. En ipparAmukhamO - nAdanAmakriyA
 231. en jAN uDambennum - hanumatODi
 232. en mukham paar - kaapi
 233. en mukham pAr ayyanE - kApi
 234. en pATTunandu - bilahari
 235. En pirandAi manamE - bhairavi
 236. en pizhaigaLai - bhUSAvaLi
 237. en taay vaazhgavE - hamsadwani
 238. en tAi mInAkSiyammai - kalyANi
 239. en tAi vAzhgavE - hamsadhvani
 240. enadenadenrE uLarAdE - unknown
 241. enakkaruL purindiDa - punnAgavarALi
 242. enakkenna manak-kavalai - kalAvati
 243. endap-peyar - unknown
 244. engaL kavalai - shankarAbharaNa
 245. engE kANbEnO - naTabhairavi
 246. engengum unnaruL - vishvAmbari
 247. engum nirainda poruLE - bhairavi
 248. engum shivamayam - unknown
 249. enna kavalai inimEl - dEvagAndhAri
 250. enna kurai sol manamE - bhairavi
 251. enna kuraiyum - suvarNAngi
 252. enna nAn seiguvEn - shahAnA
 253. enna seivAyO kaNNA - sAvEri
 254. ennai eDuttALayyA - sAramati
 255. ennai kaiviDuvaayO - simhEndra madhyamam
 256. ennaik-kaiviDuvAyO - simhEndramadhyam
 257. eNNi eNNi nidam - shankarAbharaNa
 258. ennuyirkk-uyirAgi - kAnaDA
 259. EnO dayavillai - varALi
 260. EnO tAmadittAi - cittaranjani
 261. enrum pErinbam - jhAlavarALi
 262. eppaDi enrennai - husEni
 263. eppaDi kUDuvEn - ghaNTA
 264. eppaDi paaDinarO - karnaaTaka dEvagaandhaari
 265. eppaDi un manam appaDi naDattAi - kAnaDA
 266. eppaDi un manam appaDiyAguga - bilahari
 267. eppaDi yAn ariyEn - asAvEri
 268. eppaDip-pADinarO - karnATakadEvagAndhAri
 269. eppOdu varuvaayO - naaTTai kurinji
 270. eppOdu viDudalaiyO - mukhaari
 271. eppOdum inbam - rAgavardhini
 272. eppOdum piriyAmal - kalyANi
 273. ettanai Abattininru - harikAmbhOji
 274. ettanai inbangaL - varaaLi
 275. ettanai kaTrAlum - yadukulakAmbhOji
 276. ettanai kONalaDi - bilahari
 277. ettanaiyO mahAngaL - kalyANi
 278. ettanaiyO murai - bhairavi
 279. eTTi nirppadum EnayyA - nAdanAmakriyA
 280. evvinattar emmathattar - unknown
 281. Ezhaiyin upacAram - shrIranjani
 282. Ezhu malai tANDi - yadukulakAmbhOji
 283. Ezhu mAmalaigaL - rAmapriyA
 284. ezhuga ezhuga - bilahari
 285. ezhundaruL tirumaghaLE - kharaharapriyA
 286. ezhundiru kalyaaNi - bhoopaaLam
 287. ezhundiru nija - paraju
 288. ezhuppadum - unknown
 289. gAngEyA guNabhUSaNA - gAngEyabhUSaNi
 290. gati tarum kaDavuLai - AbhOgi
 291. gauri shivamE sharaNam - shrI
 292. gaurimanOhariyE enadu kalai - gaurimanOhari
 293. gavanamAi iru manamE - simhEndramadhyam
 294. giridhara gOpAlanE - hindustAnibhairavi
 295. giridhara nAthA sharaNam - nAganandini
 296. gItavANiyE kIravANiyE - kIravANi
 297. gOvinda raaja perumaan - bilahari
 298. guNDu veDittu kuruDiyODi - varALi
 299. guptamaina guhalO oka - rAgamAlikA
 300. gurunaathan avanE - madyamaavati
 301. guruvaruL irundAlE - suraTi
 302. guruvAyur appanE kUvi - kalyANi
 303. guruvE sharaNam - unknown
 304. hara hara shambhO - ravicandrikA
 305. hara hara shiva hari - supOSiNi
 306. hara hariyena - kharaharapriyA
 307. hari smaraNaiyuDan - shrIranjani
 308. harikaambodhi paaDi - harikaambhOji
 309. haTakAmbari padam - haTakAmbari
 310. hindu dharmam engaL - kalyANi
 311. idaya guhai naDuvil - unknown
 312. idaya kadavai - kuntala varaaLi
 313. idaya kadavai tirandaruL - kuntalavarALi
 314. idaya naTarAjan - unknown
 315. idaya veLiyinilE podu naTam - kAmbhOji
 316. idaya vINai udaya gItam - bauLi
 317. idayak-kaDalil udayam - bhUpALa
 318. iDiyilum puyalilum iLattu - aThANA
 319. idu pOdum aruLayyanE - madhyamAvati
 320. idu taghumO duraiyE - aThANA
 321. idu unakku taghumO - kEdAra
 322. iduvE enadu sucaritram - sucaritra
 323. iduvE nam mathamE - kharaharapriyA
 324. iduvE sukhanilai - hamIrkalyANi
 325. iduvE turavaramE - kharaharapriyA
 326. iduvO vidhi appanE - yadukulakAmbhOji
 327. ihapara sukha dAyaki - vasantA
 328. ihapara sukham ellAm - kAnaDA
 329. illai enbaan yaaraDaa - mOhanam
 330. illara vAzhvinilum pErinbam - cenjuruTi
 331. iNaikku vEronriyamba - unknown
 332. inba vazhi iduvE engaL - behAg
 333. inba vAzhvu taruvAi - mOhana
 334. inbamayamAna pUrasNan - kAmavardhani
 335. inbat-tamizhisai kuzhlOsai - unknown
 336. inbattai enna solvEn - suraTi
 337. inbavAri tannilE eahunda - sindhubhairavi
 338. inda ahambhAvam vENDAm - gauLipantu
 339. inda dharmamE hindu - punnAgavarALi
 340. inda vAzhvu sandaiyillai - cenjuruTi
 341. IndEn un kaiyinilE - dvijAvanti
 342. innalai ninaiyAdE - dhanyAsi
 343. innamum alaiyAmal - sAramati
 344. innamum manam - kEdAragauLa
 345. innum enna shOdanai - cArukEsi
 346. innum enna sOdanai - caarukEshi
 347. innum sutantaram - hindOLa
 348. innum varavillaiyE en - bilahari
 349. inrum varavillaiyE ulaginil - paraju
 350. iraNDum kUDin inbam - mAlkauns
 351. irappadillai manidA - kannaDagauLa
 352. iravum pagalum - yadukula kaambhOji
 353. iravun paghalum - yadukulakAmbhOji
 354. irukkinrEn abhayam - mukhAri
 355. isaiyAl eduvum - brndAvanasArangA
 356. IshanE shakti vilAsa - harikAmbhOji
 357. iSTappaDikkinda Ezhaiyai - nAyaki
 358. ivanArO sakhiyE - shankarAbharaNa
 359. iyalbAi idayattaduvAgi - unknown
 360. iyarkkaiyuLLE ilagum - pUrvikalyANi
 361. jagadambA sharaNam - ratipatipriyA
 362. jAgO jAgO uThO - unknown
 363. jAlam EnappA sankaTa - vasantA
 364. jAti mA matham tarum - unknown
 365. jAti samaya bhEdam - SaDvidhamArgiNi
 366. jaya jaya jaya - hamIrkalyANi
 367. jaya jaya sadguru - bAgEshrI
 368. jaya jaya shuddha parAshakti - rAgamAlikA
 369. jaya jaya shuddha shakti - cenjuruTi
 370. jeeva muraLiyilE - cakravaakam
 371. jhankaara shruti - poorvi kalyaaNi
 372. jhankAra shruti seiguvAi - pUrvikalyANi
 373. jhankAradhvani shuddha - jhankAradhvani
 374. jIva nAda yAzhilE - unknown
 375. jIva sEvai shiva - bhairavi
 376. jIvAdhAram AvAi - khamAs
 377. jIvan mukti idE - kAmbhOji
 378. jIvanukkuL vaLar - gauLa
 379. jIvap-paDagai OTTum - Anandabhairavi
 380. jnaanappaal aruLvaay - saaramati
 381. jnAlamellAm unadu - dEvagAndhAri
 382. jnAna jyOti nanu brOvavE - nATakuranji
 383. jnAnappAl aruLvAi - sAramati
 384. jyOti jnAna (kAvaDicindu) - cenjuruTi
 385. jyOtisvarUpiNi - jyOtisvarUpiNi
 386. kaamadhEnukaa - dhEnuka
 387. kaattirukkinrEn en ayyaa - shyaamaa
 388. kaDaittEra vENDum - cenjuruTi
 389. kAdalAghinEn unnai - suraTi
 390. kAdalAgi manadurugum - cenjuruTi
 391. kAdalAgi vandOm - jOnpuri
 392. kAdalaik-koLLai koNDa - sAvEri
 393. kaDamaiyai maravAdE - unknown
 394. kaDavuL uNDadonru - unknown
 395. kaDavuLaik-kANuminE - kAnaDA
 396. kaDavuLum onrE - mOhana
 397. kAdoLirum kuNDalamum - kAmbhOji
 398. kADu malaiyellAm - tODi
 399. kailAsa shiva gaurishankarA - pUrNaSaDjam
 400. kaiviDaadE duraiyE - shankaraabharaNam
 401. kAlaDittughaL perA - mukhAri
 402. kalai enna kalaiyE - kAmbhOji
 403. kAlai pularndadu - unknown
 404. kalai varam taruvAi - pUrvikalyANi
 405. kalai vizhiyAlE kaNDEnE - Ahiri
 406. kalakaminri ulagamellAm - kharaharapriyA
 407. kalakkam tavirrtu - sindhubhairavi
 408. kAlanai udaittavan - dhanyAsi
 409. kAlanai udaittavanE - tODi
 410. kAlat-tEril - gamanapriyA
 411. kali kAlam enru nin - nATakuranji
 412. kallAlin kIzh - unknown
 413. kaLLaraip-piDittiDuvOm - bilahari
 414. kallO unadu nenjam - shahAnA
 415. kallum pullum - unknown
 416. kalviyAl enna payanE - Arabhi
 417. kAmadhEnukA divya - dhEnukA
 418. kAmAkSI ennai petra - kalyANi
 419. kamala vANi aruLa - jaganmOhini
 420. kAmamE narakamaDA - bhImpalAs
 421. kAmigaL AvOm vArIrE - Anandabhairavi
 422. kAmita phaladAyakA - aThANA
 423. kaN ayarAmal - behAg
 424. kaN enna kaNNE - jOnpuri
 425. kanarAdA manasA - kEdAra
 426. kaNavan enrennai - aThANA
 427. kanavilaagiyum vandEn - neelaambari
 428. kanavilAghiyum vanden - nIlAmbari
 429. kanavu palittadammA - behAg
 430. kANbadennALO - suraTi
 431. kanda purANattai - tODi
 432. kaNDAlum kali - cakravAka
 433. kaNDAr manam - maNirangu
 434. kaNDavar maravaarE - kamaas
 435. kaNDAyO sakhiyE - sAvEri
 436. kaNDu kaNDu nAn - shankarAbharaNa
 437. kaNDu koNDEn - sauraSTra
 438. kaNDu piDittEnammA - shahAnA
 439. kaNDunnai kumbiDavum - nIlAmbari
 440. kani madhura gItam - mOhana
 441. kANikkai ElAi - nAdanAmakriyA
 442. kaNNA karuNA - nAdanAmakriyA
 443. kaNNA karuNai - sindhubhairavi
 444. kaNNaalE unnai naan - cakravaakam
 445. kaNNaara kaNDu - madyamaavati
 446. kaNNaNAna kalviyai - mOhana
 447. kaNNanE en kaNavan - kalyANi
 448. kaNNArak-kANbadeppO - khamAs
 449. kaNNArak-kANum - shankarAbharaNa
 450. kaNNE en (kaNNi) - neelaambari
 451. kaNNE en kaNmaNiyE - nIlAmbari
 452. kaNNE kANAi - unknown
 453. kaNNeDuttaagilum - simhEndra madhyamam
 454. kaNNeDuttAgilum kANIrO - simhEndramadhyam
 455. kaNNuLLapOdE - nATa
 456. kaNNuLLE kANginra - unknown
 457. kaNNuLLE kaNNAna - husEni
 458. kApADavE karuNAkaTAkSi - suraTi
 459. kAppATra nEram - bEgaDa
 460. kAppATrat-taruNasm - vanaspati
 461. karai EtriDu tAyE - sArangA
 462. kAraNam kETTu vADi - pUrvIkalyANi
 463. kAriruL keLaviyE - asAvEri
 464. karukkaNak-kozhiyum - unknown
 465. karuNaanidhiyE - hamsadwani
 466. karuNai mukhil - varuNapriyA
 467. karuNai sheivAi - hamsadhvani
 468. karuNai uLLam - bhUpALa
 469. karuNai vaLLalE - SaNmukhapriyA
 470. karuNaik-kaDavuLin - unknown
 471. karuNaip-perumAnE - dEvagAndhAri
 472. karuNAkaranAna - bhUpALa
 473. karuNAkaranE varanE - vijayashrI
 474. kATraik-kaTTi - unknown
 475. kaTTi aNaittu - sImantini
 476. kAttiDa vENDum - nAdanAmakriyA
 477. kAttirukkinrEn shivanE - shrI
 478. kAttiruppAi - shubhapantuvarALi
 479. kAvAi jagadIshanE - mukhAri
 480. kavalai nInga - chAyAtarangiNi
 481. kavalaippaDaadE manamE - bhairavi
 482. kavalaippaDuvadEnO - sArangA
 483. kavalippaDAdE manamE - bhairavi
 484. kAvAnO dinamE - sAvEri
 485. kavikkinba - unknown
 486. kavitaiyaip-pOlE - kEdAragauLa
 487. khElA mankE - mAlkauns
 488. koil ulagellaam - aThaaNaa
 489. kokkaru kOvE - mOhana
 490. koNDi sonnadArayyA - cakravAka
 491. konjum paN - unknown
 492. kOsala Ishan - kOsala
 493. koTTam aDangi - saavEri
 494. kOyilukkellAm - aThANA
 495. krSNa krSNa - unknown
 496. kuDi iruppAi manamE - kalyANi
 497. kUDi vAzhuvOm kuvalayam - kamalAmanOhari
 498. kUDi vAzhuvOm panca - kIravANi
 499. kumbhAbhiSEkam - sindhubhairavi
 500. kumudak-kaDalin - navarOj
 501. kunrA navanidhiyE - darbAr
 502. kunru tOrADum - tODi
 503. kurangu guNamE - unknown
 504. kuTrattaiyE - saurASTra
 505. kUvuginrEn unai - kOkilapriyA
 506. kuyilE unakk-ananta kOTi - sindhubhairavi
 507. kuzhalOsai kETkudamma - khamAs
 508. kuzhandai kaDavuLai - kalyaaNi
 509. lInhO nA - kApi
 510. mA mAya ulagennai - nAdanAmakriyA
 511. maaniDa janmam - shuruTTi
 512. maDam kaTTaDA - hanumatODi
 513. mAdam mummAri - hamsanantini
 514. maiyal koNDun - kApi
 515. makkaLE makkaLAl - cenjuruTi
 516. malai aruvi pOla - kEdAragauLa
 517. malai enat-talai - riSabhapriyA
 518. malai upadEshattin - kEdAragauLa
 519. malayamArutam varum - malayamAruta
 520. mana dAhattai - AbhOgi
 521. mana sAkSiyin - shrIranjani
 522. manam aDangi - kEdAra
 523. manam urugi azhaittAl - kEdAragauLa
 524. maNamAlai shUTTuginrEn - rAmapriyA
 525. maNamAlaiyai - Anandabhairavi
 526. maNamalar pOlE - bilahari
 527. manap-panjam - unknown
 528. manap-poruttamE - madhyamAvati
 529. manasulOna mukti - shankarAbharaNa
 530. manattirai vilagAdO - cenjuruTi
 531. mAnavatiyAi - mAnavati
 532. mAnavkI hrtsthitha - unknown
 533. mangaLa nAma sankIrtanam - dhanyAsi
 534. mangaLa viLakkeDuppOm - punnAgavarALi
 535. mangaLa yaazhishai - maayamaaLava gowLa
 536. mangaLakara - mAyAmALavagauLa
 537. mangalam kulungi - unknown
 538. mangaLamaay vaazhga - shuruTTi
 539. mangaLamAi vAzhga - suraTi
 540. mAniDap-piraviyai - behAg
 541. manidar kaTTum - navarOj
 542. manidarAip-pirandavar - maNirangu
 543. maniderellAm oru - khamAs
 544. maNNenbadu shiva - unknown
 545. mannittu marandiDuvAi - madhyamAvati
 546. mannittukkoL ayyanE - kApi
 547. marandAyO ulagE - cakravAka
 548. mAraranjani mangaLAmbikE - mAraranjani
 549. marAvAdaruL tiru - garuDadhvani
 550. maravAmal iru - mukhAri
 551. maravEn orupOdum - SaNmukhapriyA
 552. mArip-pirakka - SaNmukhapriyA
 553. mArip-pOna kAlattilE - bilahari
 554. marundonru tArum - kAmbhOji
 555. mAtangi sharaNam - nATa
 556. maTTaiyurittE narai eDuttE - navarOj
 557. mayangAdE manamE - Anandabhairavi
 558. mEdiniyin shOdanaiyAl - Arabhi
 559. mEgha garjanai pola - punnAgavarALi
 560. mElum mElum - unknown
 561. mEnik-karuttAlum - unknown
 562. meyyA ennaik-kA - nAdanAmakriyA
 563. mikka eLiya - mAND
 564. minnalAi naTam - kAmbhOji
 565. mOhana mAyAvI - varALi
 566. mOhana mukham - kAmavardhani
 567. mOhana muraLiyAl - bhImpalAs
 568. mOhana valai veeshinAn - behaag
 569. mOna mayamAna - nIlAmbari
 570. mOna nishiyinilE - neelaambari
 571. mugguNa mAyaiyil - bhavapriyA
 572. munnum kavalai - bhairavi
 573. muruga vElin - unknown
 574. murugan enradumE - rAgamAlikA
 575. muruganai ninai - Ahiri
 576. muttu muttAgavE - bhairavi
 577. naaTakapriyaa inda - naaTakapriyaa
 578. nAda rUpAvatiyE - rUpavati
 579. nADenum Anavam - kharaharapriyA
 580. nAgAnandini rAgam - nAgAnandini
 581. nAlavar enrapOdE - Arabhi
 582. nalla varam taruvAi - rAgamAlikA
 583. nalla vArttaiyE - dhanyAsi
 584. nalladenninum - kalyANi
 585. nallOraik-kAppavanE - vAcaspati
 586. namah shivAya - unknown
 587. namAmi OM - kalyANi
 588. namba vENDum - shahAnA
 589. nambi anudinam - kAmbhOji
 590. nambi iru manamE Atma - kharaharapriyA
 591. nambi vAzhginrEn - gAnamUrti
 592. nambikkai vaittiDuvOm - tODi
 593. nambina pErgaLai - kharaharapriyA
 594. nambinEn ayyaa - shiva ranjani
 595. nambittaan irukkirEn - maaLavi
 596. nambittAn irukkinrEn - mALavi
 597. nambiyiru manamE ennALum - bhairavi
 598. nAn unaik-kaNDu - gauLa
 599. nAn unakku - tODi
 600. nAnAghiya AnandamE - khamAs
 601. nANam EnaDi - mOhana
 602. nANam ennaDi - Anandabhairavi
 603. nAnArenru - vasantA
 604. nAnenum paTrillA - kIravANi
 605. nanjaiyuNDa kaNThanE - balahamsa
 606. nara janmam IDEra - kalyANi
 607. nArAyaNa hari - kApi
 608. nArAyaNi sharaNam - varALi
 609. nartanam seyyEnO - shankarAbharaNa
 610. naTana pUjai seivOm - hamsadhvani
 611. naTaraajaa sharaNam - tODi
 612. naTarAja shivam - unknown
 613. nAttikar naghaiyArO - simhEndramadhyam
 614. nAvE nalam tarum - nAmanArAyaNi
 615. nAyakA nAnun - gAyakapriyA
 616. neTrik-kaNNai - mOhana
 617. nI sEva bhAgyam - kalyANi
 618. niddiraiyil vandu - jOnpuri
 619. nIDUzhi vAzhga - cakravAka
 620. nihsIma vyOma - unknown
 621. nIkE nivEdanamurA - madhyamAvati
 622. nIla mAmaNi - unknown
 623. nIlak-kunrena - rAgamAlikA
 624. nilayam onru - suraTi
 625. nimmatiyAi irundE - asAvEri
 626. nimmatiyAna nenjinilE - ratnAngi
 627. ninaivAi manidA - nAyaki
 628. ninaivirukkum pOdE - mAyAmALavagauLa
 629. nIndik-karai sEra - husEni
 630. nindikkalAmO - unknown
 631. nirantara sukhamE - unknown
 632. nirviSayanAi - shahAnA
 633. nittiyam bhakti - kAnaDA
 634. nIvE gatiyani - asAvEri
 635. nIyallAl enakkoru - tODi
 636. nIyanri nAnillai - kAmavardhani
 637. nIyanri yAr tuNai - rAgamAlikA
 638. nIyE enadu jIvan - lalitA
 639. nUvE nA jIvuDu - kAmbhOji
 640. Odi vADA murugA - kEdAra
 641. OhO jagadIshanE - harikAmbhOji
 642. Om gaNapati - sudda saavEri
 643. Om jyOti Om jyOti - behAg
 644. Om Om ena - dIpAvaLi
 645. Om paramAtmA - mOhana
 646. Om parAshakti - vakuLAbharaNa
 647. Om saccidAnandamE - bilahari
 648. Om samarasamAna jyOtiyE - behAg
 649. Om shiva SaNmukha - bhairavi
 650. Om shivam shivam - dEvagAndhAri
 651. Om shrIm aim krIm - shrI
 652. Om shuddha shakti - unknown
 653. Om shuddha shAnta - shrI
 654. Omar DANTE - shankarAbharaNa
 655. OmkAra maNTapattil - behAg
 656. OmkAra satya jyOti - behAg
 657. OmkAramAna poruLE ulagAi - kharaharapriyA
 658. OmkAramAna poruLE ulagamellAm - tODi
 659. Onguga shen shuDarE - cenjuruTi
 660. onrE paramporuLAm - nAdanAmakriyA
 661. onrE vAnum onrE pUvE - unknown
 662. onru kUDumO - khamAs
 663. onrum kavalaiyillai (kaNNigaL) - kharaharapriyA
 664. Or arivu mudal - kEdAragauLa
 665. Or kaNam unnai - Arabhi
 666. Or siranda tavam rAjasingam - tODi
 667. OriDam taaraayO - gowri manOhari
 668. oru kaNamAyinum - dEvagAndhAri
 669. oru poruLAgi - unknown
 670. oru tuNai namakkuNDu - kuntalavarALi
 671. orumai koNDa - pUrvikalyANi
 672. oruvA en iraivA - naTabhairavi
 673. OruvanukkE uyir - kharaharapriyA
 674. oTrumai varumA - punnAgavarALi
 675. OTTIya kuranginai - sAmA
 676. OyAda vinai - sarasvati
 677. paDaittiDum tozhilum - unknown
 678. pAdam paNindEnE - khamAs
 679. pAdamE tuNai shiva - kApi
 680. paDipellAm paDittumennE - unknown
 681. paDitta mULai - sArangA
 682. pADum kuyilum - unknown
 683. pADupaTTU pizhaippOm - varALi
 684. pADuvEnO AduvEnO - pulusumadhhimam
 685. pAhi pAhi bhavahAri - tODi
 686. pAhi pAhi patita - kApi
 687. pAl Urum vAyAlE - yadukulakAmbhOji
 688. pallANDu pallANDu pallAyira - kAmbhOji
 689. pallANDu pallANDu vAzhgavE - sindhubhairavi
 690. paLLikkUDam vaittu - dvijAvanti
 691. panca ghOSAtItanai - Anandabhairavi
 692. paNDigai koNDADuvOm - malayamAruta
 693. paNNuDan paNiyuDan - dhanyaasi
 694. paradEvI jaya - kOkiladhvani
 695. paradEvi saubhAgya - shrI
 696. pArAdu pArttu - saurASTra
 697. pArAlayattil ADum - mAND
 698. param poruLE vaNakkam - Anandabhairavi
 699. parama krpAkara - kEdAragauLa
 700. parama pitA - sindhubhairavi
 701. parama saccidAnanda - nATakuranji
 702. parama shuddha - supradIpa
 703. parama sukham tarum - raghupriyA
 704. parama sukhAnanda - kalyANi
 705. parama yOgi - shrI
 706. paramahamsa guruvE - Arabhi
 707. paramanai cintai seyvOm - kalyaaNi
 708. paramanai cintai sheivOm - kalyANi
 709. paramAnandam perugi - sindhurAmakriyA
 710. paramEsanai paarvati - udhaya ravi candrikaa
 711. paramEshanai pArvati - udayaravicandrikA
 712. paranda vAna - unknown
 713. paravasha naTam - mAlkauns
 714. pAril un tuNai - hamIrkalyANi
 715. parindu vandu - behAg
 716. paripakkuvam taruvAi - shrI
 717. paripooraNanadamE - saavEri
 718. paripoorNa sutantira - kamaas
 719. paripUraNam aruLvAi - mukhAri
 720. paripUraNAnanda - yadukulakAmbhOji
 721. paripUrNa sutantara - bhairavi
 722. parishuddham - unknown
 723. pashupatiyat-tudi - sarasvatimanOhari
 724. patita pAvani - pAvani
 725. paTTadu pOdum - bEgaDa
 726. pattini kastUribAi - bhImpalAs
 727. payirgaL vADum - unknown
 728. pazhani appan - mOhanam
 729. pEccalAm tiruppugazh - unknown
 730. peN Ashai marandu - darbAr
 731. peNmaiyE shaktiyaDA - kIravANi
 732. peridinum peridu - unknown
 733. pEshAdu pEshiDum - Anandabhairavi
 734. pirandadum unadu - unknown
 735. pirindini vAzhvEnO - Anandabhairavi
 736. pittanaip-pOla nAn - shahAnA
 737. pittup-piDittadaDI - aThANA
 738. pO pO pO jaganmAyaiyE - bEgaDa
 739. podu nalam purindiDum - kalyANi
 740. pOdum pOdum - kEdaaram
 741. pOdum pOdum pOdum - kEdAra
 742. poliga poliga pudu - unknown
 743. pon paravaum - Arabhi
 744. ponnAna tirumukhattai - gaurimanOhari
 745. ponniLam kAlaiyin - unknown
 746. ponnoLir mEni - bilahari
 747. ponnum maNiyum - unknown
 748. pooraNa jnaani - dEvagaandhaari
 749. pOr puri pOr puri - kApi
 750. poruLukkoru - unknown
 751. pOTri pOTri - khamAs
 752. prEma sAdhanhi - behAg
 753. prEmAnandamutO - sAvEri
 754. priyamAi en manam - nATa
 755. pudiya ulagum - bauLi
 756. pudiya yOgam - Arabhi
 757. pudu vAzhkkai - varALi
 758. pudu yugam varavENDum - aThaaNaa
 759. pudumaiyum illai - sAvEri
 760. pUjai sheiguvOm - unknown
 761. pukkuttanuvil - unknown
 762. punnakaippadu nIyO - vasantA
 763. puNNiya vazhi iduvE - SaNmukhapriyA
 764. puNya bhUmi - mAND
 765. pUraNa yOga - bhairavi
 766. pUraNAnanda brahmamE - shrI
 767. pUraNAnanda vAri - unknown
 768. pUraNanE unniDam - husEni
 769. pUtta kAlai - unknown
 770. puttam pudu - nAgasvarAvaLi
 771. rArA AtmA rAmA - Anandabhairavi
 772. rAvE mAyamma - sAvEri
 773. saadanam seyya - aananda bhairavi
 774. sabhAS ena - shankarAbharaNa
 775. saccidAnanda svarUpanE - shrI
 776. sadA mauniyAi - madhyamAvati
 777. sadAnandat-tANDavam purivAi - shrI
 778. sadguru sadAshiva - kApi
 779. sAdhanam sei sei - dEvagAndhAri
 780. sAdhanam seyya - Anandabhairavi
 781. sAdhanam sheyya - Anandabhairavi
 782. sAdhu sangam - hanumatODi
 783. sAdhu sangattinai - kharaharapriyA
 784. sahaja niSTaiyilE - shrIranjani
 785. sahajamAna nilaiyil - dhanyAsi
 786. sakala bhAgyamum - latAngi
 787. sakala kalaa vaaNiyE - kEdaaram
 788. sama nilaiyil - vasantA
 789. samarasak-kaDalE - kAnaDA
 790. samata sanjIvi - mAyAmALavagauLa
 791. sammati unakkE - saurASTra
 792. sandEham En manamE - madhyamAvati
 793. sangItAnjali sheiguvOm - kalyANi
 794. sanmArga sAdhanamE - nATakuranji
 795. sanmArga siddhi - dharmavati
 796. sanmArgam idu - rAgamAlikA
 797. sArvabhaumik shAnti - behAg
 798. sattiya jyOtiyai - kApi
 799. sattiyam vellum - cenjuruTi
 800. sattiyattirkku - kannaDa
 801. satya sanAtana - Arabhi
 802. satya shAnta - unknown
 803. sAvE pO pO - unknown
 804. selva niraivu - cenjuruTi
 805. sEnAvati Om - sEnAvati
 806. sEra vArum - kAmbhOji
 807. sErttAr pudaittAr - unknown
 808. sEvakam sheyya - suraTi
 809. seyalE shiva guNam - gauLa
 810. seyya vANDum - tODi
 811. shaantamaaga un - bhairavi
 812. shaantamaana mati - cakravaakam
 813. shaaradaa dEviyE - tODi
 814. shajIva pramshuDarE - unknown
 815. shakti irukkudaDA - unknown
 816. shakti vishAlAkSi - kApi
 817. shaktik-kanal - shubhapantuvarALi
 818. shaktiyai vaNangiDuvOm - punnaagavaraaLi
 819. shani dashaiyum - kAmavardhani
 820. shAntamAi Om - bhImpalAs
 821. shAradAmbA - shankarAbharaNa
 822. sharaNam parashuDarE - shrI
 823. shen tamizh Osai - dEsh
 824. shiva kAmavardhini - kAmavardhini
 825. shiva paDagai OTTum - aananda bhairavi
 826. shiva shakti jayakALi - AbhEri
 827. shiva shakti tAyE - SaNmukhapriyA
 828. shiva shiva ena - rItigauLa
 829. shivam pera - gavAmbOdhi
 830. shrI rAm jayarAm - nArAyaNagauLa
 831. shrI rAma caitanyamE - sAvEri
 832. shrI rangarAjA - madhyamAvati
 833. shruti nilai ariyEn - unknown
 834. shubha dinam iduvE - latAngi
 835. shuddha paramAtman - aThANA
 836. shuddha saccidAnanda (2) - unknown
 837. shuddha sccidAnanda (1) - unknown
 838. shuddha shakti jaya - dEvamanOhari
 839. shuddha shakti Om - vasanta
 840. shuddha shakti shuddha - unknown
 841. shuddha svarUpam - pUrvikalyANi
 842. shuddha tatvamasi - mandAri
 843. shuddha yOgigaLait-taruvAi - bAgEshrI
 844. shukkiran shani - unknown
 845. shyAma sundarAnga - khamAs
 846. shyAmaLAngi kOmaLAngi - shyAmaLAngi
 847. siddhAntam iduvE - bhairavi
 848. simhEndiran pOl - simhEndramadhyam
 849. singam irukkirAn - saindhavi
 850. sIr peruga jayam - mandAri
 851. sIr tiruttam vENDum - vAcaspati
 852. sirikkattAn vENDum - suraTi
 853. siripput-tAn varugudaiyE - SaNmukhapriyA
 854. sol inbamum - suraTi
 855. sollaDi pashumkiLiyE - hindOLa
 856. sollat-taramA - harikAmbhOji
 857. solli solli - kharaharapriyA
 858. sollOviyattAl - kAmbhOji
 859. sOnai mAri - unknown
 860. sukha vazhi tanai - nATa
 861. sukham edu shol - shankarAbharaNa
 862. sukhamAna nilai - Anandabhairavi
 863. sukhamE parama - kalyANi
 864. summA irukkinra - pUrvikalyANi
 865. sundarAnganai - khamAs
 866. sUriyanukkuL - unknown
 867. sUryakAntattilE - sUryakAnta
 868. sutantara murasam - dhanyAsi
 869. sutantara varam - suraTi
 870. sutantaram tarum - mAyAmALavagauLa
 871. svatantara bhArata - kApi
 872. tA ninadu karuNai - tODi
 873. taayE sharaNam - bhairavi
 874. taayE shivakaami - naadanaamakriyaa
 875. tADiDu nan manamE - paraju
 876. taghudiyAna mana - chAyAtarangiNi
 877. tAi shollum vArttaiyai - sarasAngi
 878. takatakavenum - unknown
 879. tAna rUpam - tAnarUpi
 880. tAndAm tamadena - kAntAmaNi
 881. tandEn unakken - vasantA
 882. tanjam tanjam tanjam - kEdAra
 883. tannai arindAl - dhanyAsi
 884. tannam taniyAi - Anandabhairavi
 885. tantiram tannai - mOhana
 886. tanukaraNa - unknown
 887. taruvAi kalai - dhavaLAmbari
 888. taTa taTavena - mAND
 889. tattuvangaL ADavE - unknown
 890. tatvam asi enru - kApi
 891. tayakkam En - kharaharapriyA
 892. tAyE dayai - shrIranjani
 893. tAyumAnavan - behAg
 894. tEDi vand-ennuDan - bhImpalAs
 895. tEDu manamE - cenjuruTi
 896. teLLat-teLindiDum - aThANA
 897. tEnai sErkkum - shuddhasAvEri
 898. tEnum pAlum - tODi
 899. tilavaiyEnum - suraTi
 900. tillai naTaraajanE - bhairavi
 901. tillaikku vazhi kATTuvIr - shankarAbharaNa
 902. tinait-tuNaiyum - unknown
 903. tIrAda vinaigaLai - kAnaDA
 904. tiruttalAgAdO - mandAri
 905. tollai tIrkka valla - khamAs
 906. tookkiya tiruvaDi - shankaraabharaNam
 907. tuDikkudayyanE - nAyaki
 908. tukkArAm rAmadAs - behAg
 909. tuLLit-tuLLi pAyum - unknown
 910. tUNDu shuDarinai - vAcaspati
 911. tunjum pOdum - mOhana
 912. tyAga bhOga - yAgapriyA
 913. tyAgam gItAsAramE - bilahari
 914. uDalelAm uLLamAgi - unknown
 915. udaya sundari - suraTi
 916. uganda citta - unknown
 917. ulaga samayam - kharaharapriyA
 918. ulagak-kOvil - bAgEshrI
 919. ulagam ellAm - shankarAbharaNa
 920. ulagam ilagum - mAND
 921. ulagam maNNE - kApi
 922. ulagam shuTri - tilang
 923. ulagat-tunbam - unknown
 924. ulaginum periyavanE - mOhana
 925. uLLadu paramporuLE - kamalamanOhari
 926. uLLak-kadavai - rItigauLa
 927. uLLam kai nelli - shankarAbharaNa
 928. uLLam onri - unknown
 929. uLLam silarkkude - pUrvikalyANi
 930. uLLam tuDikkudaDA - mOhana
 931. uLLam urugi urugi anbu - kanakAngi
 932. uLLam urugi urugi bhajanai - naTabhairavi
 933. un pAda kANikkaiyE - kalyANi
 934. unadu karuNaiyinri - kEdAragauLa
 935. unadu padam - kEdAragauLa
 936. unakku samaanamaay - maNirangu
 937. unakku samAnamAi - maNirangu
 938. UnAr uyirAr - unknown
 939. uNDena nambiDuvAi - hindOLa
 940. uNDu pizhaikka - madhyamAvati
 941. uNDurangi Udi - unknown
 942. uNmai anril - unknown
 943. uNmai shuDaradu - unknown
 944. unnai allAl gati illaiyE - sAlaga
 945. unnai marandu - hindustAnitODi
 946. unnai ninaikkaiyilE - punnAgavarALi
 947. unnai teLindiDuvaay uLamE - navrOj
 948. unnaik-kATTuvAr - kIravANi
 949. unnaip-piDittu - bilahari
 950. unnaip-pOlavE - latAngi
 951. unnait-teLindiDuvAi - navarOj
 952. unnait-teLindiDuvAi uLamE - navarOj
 953. unnaiyE kaadalittEn - pharaju
 954. unnaiyE ninaikkum - nAsikAbhUSaNi
 955. unnata jnAna - mAND
 956. unnata vAzhkkai - cenjuruTi
 957. unnata yOgigaL - suraTi
 958. unnatamAghiya - mOhana
 959. unnatamAna - hEmavati
 960. unnuyir vErillai - dhanyAsi
 961. Unum karaindu - cenjuruTi
 962. upadEsham shei - maNirangu
 963. urudi tArAyO - rAgamAlikA
 964. urugiDuvAi manamE - kApi
 965. Urukku bhAramAi - dvijAvanti
 966. uTravar peTrAr - unknown
 967. uttama Ariya - behAg
 968. uyiruLLa kaDavuLaiyE - unknown
 969. UzhikkALi - unknown
 970. vA kalApa mayil - simhEndramadhyam
 971. vaDakkum terkkum - mandAri
 972. vAdu sheivaden - dhEnukA
 973. vAdugaLinri - unknown
 974. vAgadIshvari - vAgadIshvari
 975. vAi tirandu pEsa - Anandabhairavi
 976. vairAgya nilai - madhyamAvati
 977. vairAgyam taruvAi - suraTi
 978. vaittapaDiyE - naTabhairavi
 979. vaiyagamellAm - kalyANi
 980. vaiyamellAm uyyum - suraTi
 981. vaiyattil vAzh - cenjuruTi
 982. vAkkilirundu jnAna - unknown
 983. vAlmIki mAmuniyE - maNirangu
 984. vAn aNukkaL - unknown
 985. vAnam shUzhnda - unknown
 986. vanamAlI - mAlkauns
 987. vanda vindai - maNirangu
 988. vandE maataram - behaag
 989. vandE mAtarm - behAg
 990. vandettanai mannar - unknown
 991. vandirundu sellum - kuntalavarALi
 992. vaNDu moitta rAgA: - unknown
 993. vandu vandu - kuntalavarALi
 994. vAnena mauni - kApi
 995. vangak-kaviyE - dEs
 996. vanjamillAdunnai - mukhAri
 997. vanjanai paNNAdE - sArangA
 998. vArAdO karuNai - bilahari
 999. vArAdu vArumayyA - hamsAnantini
 1000. varam aruLvAi parabhakti - vakuLAbharaNa
 1001. varam aruLvAi paramEshanE - jayantashrI
 1002. varam taruvAi - unknown
 1003. varam vENDinEn - suraTi
 1004. varan enakku - rAgamAlikA
 1005. vAri vAri - tODi
 1006. varum taruNam iduvE - bilahari
 1007. vArum vArum - rAgamAlikA
 1008. varuvaanO vanakkuyilE - sahaanaa
 1009. varuvadu sonnEn - cenjuruTi
 1010. varuvAi paradEvataiyE - kEdAra
 1011. vaTTa vAnam - cakravAka
 1012. vAvenruDanE - bilahari
 1013. vAzhalAm manamE - shahAnA
 1014. vAzhga shivAnanda - kAmbhOji
 1015. vAzhga shrI - kalyANi
 1016. vAzhga svayamprakAsha - mAND
 1017. vAzhga vAzhga vAzhgavE - nATa
 1018. vazhi kaaTTi - gowLipantu
 1019. vAzhiya gAndhi mahAtmA - sindhubhairavi
 1020. vAzhkkai periyadoru - shrIranjani
 1021. vAzhuvOm ulagIr - madhyamAvati
 1022. vAzhvu nalam - Arabhi
 1023. vEdAnta kEsariyE - tODi
 1024. vEdAntam adu - unknown
 1025. veera urudi - kaanaDaa
 1026. vElai tandAlE - pUrvikalyANi
 1027. vElaik-kaDalai - unknown
 1028. velga shivam - unknown
 1029. veLi mayakkEdukkaDA - AbhOgi
 1030. vElum mayilum - unknown
 1031. vENa selvam - suraTi
 1032. vEronrum ariyEn - bilahari
 1033. veTri mEl veTriyaDA - mAND
 1034. vETrumai En manamE - dEvagAndhAri
 1035. viddaik-adhipatiyE - unknown
 1036. vidhiyenru - mukhAri
 1037. vIDu tarum - unknown
 1038. viDudalai tara - simhEndramadhyam
 1039. viLaiyADalE ulagam - kalyANi
 1040. viN mukhattilum - SaNmukhapriyA
 1041. vinaip-piravi - kurinji
 1042. viNNAi veLiyAi - unknown
 1043. viNNin shuDarum - unknown
 1044. viparItam idu - rAgamAlikA
 1045. vIra shakti bhavAni - darbAr
 1046. vIra vaDivEl - tODi
 1047. vIra varam taruvAi - bhImpalAs
 1048. viTTa vazhi - tODi
 1049. vittagap-perumAn - aThANA
 1050. vizhittezhu manamE - unknown
 1051. yAr sheida shUdayyanE - kAmavardhani
 1052. yArum illaiyO - kIravANi
 1053. yOga samAjam - Arabhi
 1054. yOgiyaik-kaNDEn - nAdanAmakriyA


updated on 03/09/2016