Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Famous Carnatic Composers - AAA


Anayampatti Adhisesa Ayyar - was in later days known as Sadhu Guhanantha. Numerous songs written by him are published in the Tamil book “Manipugazh malar." (as contributed by his relative Nagarajan)

Mudra:

Compositions:

 1. abhayam abhayamena - shankarAbharaNa
 2. ADalaik-kANa vArIr - rAgamAlikA
 3. ADi ninrAn - SaNmukhapriyA
 4. Adirai darishanamE - kAmbhOji
 5. AlavAyil vAzhum - kalyANi
 6. ammA undan manam - not
 7. Anaik-kAvalilE - bAgEshrI
 8. ANDavan pazhaniyil - punnAgavarALi
 9. ANDavanip-paNindEn (kaNNigaL) - mAND/rAgamAlikA
 10. appanO shivan - tODi
 11. aruNaiyil aruL peTra - kEdAragauLa
 12. ArUrAn pADiya - AbhEri
 13. bAla murugan varuvAn - kAmavardhani
 14. cinnam siru - kEdAragauLa
 15. daNDapANi deivamE - shankarAbharaNa
 16. en manam kanindurugi - kalyANi
 17. engu shenru - bhairavi
 18. enna kavi pADinAlum - nIlamaNi
 19. enna kavi pADinEn yAn - Anandabhairavi
 20. enna pizhai sheidAlum - bAgEshrI
 21. enna varam vENDumenru - kApi
 22. ennai arindO - yadukulakAmbhOji
 23. ennai marandAyO - rAgamAlikA
 24. eppaDi illarattil - kApi
 25. eppaDip-pADuvEn - bEgaDa
 26. ettanai azhagE unakkE - Anandabhairavi
 27. ettanai duhkamellAm - sAvEri
 28. ettanai taram pArttAlum - aThANA
 29. evarum magizhum - pUrvikalyANi
 30. Ezhumalai mannA - rAgamAlikA
 31. garuDanukk-iNaiyAna - bhImpalAs
 32. guru pAdam ninaiyAmal - Ahiri
 33. illai enrE enrum - punnAgavarALi
 34. Ishanukk-anbargaL - suraTi
 35. kaDavuL nilai - kAmbhOji
 36. kallAlin kIzh amarndu - tODi
 37. kanavinil vandE azhaittAi - behAg
 38. kaNNanin kazhal - bhairavi
 39. kanni enra kaDavuLai - dEs
 40. kapAli karuNai purivAn - mOhana
 41. karpanai illAda kavi - bhairavi
 42. karuNai aruLum - shankarAbharaNa
 43. kAvaDi ADi vandAl - bAgEshrI
 44. kavi pADum ninaivellAm - sindhubhairavi
 45. koluvinuL amar vElA - tODi
 46. krpAnidhE shrI - bEgaDa
 47. kula deivamE unnai - kAmbhOji
 48. kumara guruvE en - shankarAbharaNa
 49. kuzhalUdum kaNNan - sindhubhairavi
 50. malar virindadu - behAg
 51. muruganai ninandurugi - SaNmukhapriyA
 52. muruganait-tudippavar - suraTi
 53. nAda nilait-talaivA - tODi
 54. naDai bhairavi ammA - SaNmukhapriyA
 55. nAgAcala vElan - bAgEshrI
 56. nATakam Adak-kaNDEn - kEdAra
 57. Oivu nALilE oru - bhImpalAs
 58. Or uruvam kaNDEn - rAgAmAlikA
 59. pANDavarkkaruL sheida - tODi
 60. paradEvatE saubhAgyavati - bAgEshrI
 61. pashupati nAthA - kIravANi
 62. pATTirkkup-pon - Anandabhairavi
 63. pErAshai piDittu - sAvEri
 64. pirai shUDum shiva - naTabhairavi
 65. pittanaip-pOl oru - kApi
 66. sakala saubhAgyam - madhyamAvati
 67. sangIta kalai virundAm - kurinji
 68. santAnam tandE aruLvAi - Anandabhairavi
 69. sattiyam advaitam - tODi
 70. sendil ANDavanE - SaNmukhapriyA
 71. shAmbavi shivakAmi - bAgEshrI
 72. shen-tamizh pADudarkkE - Anandabhairavi
 73. shiva nidhiyE - navarasakannaDa
 74. shivanAr tiru naTanam - khamAs
 75. shonnadenna mantiram - kalyANi
 76. shrI rAjarAjEshvari - kalyANi/darbAr
 77. singAra vElavan - Anandabhairavi
 78. svAminAtha prabhO - bahudAri
 79. svarNalatE lalitE - yamunAkalyANi
 80. taDAdagai amma - naTabhairavi
 81. tamizh inbam enrum - maNirangu
 82. tanittirundu vAzhum - tODi
 83. tattuvam enna - rAgamAlikA
 84. tAyE dayai purivAi - shankarAbharaNa
 85. tEDi vandu arul - kAmbhOji
 86. tiruTTuk-kulattinilE - rAgamAlikA/SaNmukhapriyA
 87. uivikkum oru deivam - tODi
 88. unnai yAn paNindirukka - tODi
 89. uNNavumillai urangavumillai - kAnaDA
 90. vAdavUrAn mozhinda - tODi
 91. vAi tirandAl mayakkam - sindhubhairavi
 92. vaidyanAthap-perumAn - SaNmukhapriyA
 93. vazhi kATTum deivam - tODi
 94. vazhipADu sheyyum - kharaharapriyA/simhEndramadhyam
 95. vEl eDuttu En - aThANA
 96. vElan aDi tEDi - SaNmukhapriyA
 97. vElan EzhaiyammA - sOhini
 98. vElan varuvaaraDi - raagamaalika
 99. veN tAmarai malaril - not
 100. vESam unakkE palittadA - mOhana
 101. yAn pADum pADalilE - bhImpalAs
 102. yAr tuNi AnAlum - sAvEri
 103. yAriDam sholvEnammA - rAgamAlikA
 104. yArO oruvan - tODi
 105. yAvarkkum mElAna - kAnaDA
 106. yAvum un mayamE - dEs


Contact us

updated on 06/30/2016