Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Famous Carnatic Composers - MM


Madurai G.S. Mani -

Mudra:

Compositions:

 1. Ananda dEvi anugraham - amrtavarSiNi
 2. arjuna sArathim AshrayE - jayantashrI
 3. ATTuvikkum bommai - mAND
 4. bhaja satatam raghuvIram - ranjani
 5. candaNa kATTinuLLE - rAgamAlikA
 6. cidambaranai digambaranai - sindhubhairavi
 7. cirakAlam nammitini - suraTi
 8. cittamellAm enakku - sindhubhairavi
 9. dAmOdarA mAmava - kalyANavasanta
 10. dayarAdu Ela - sindhubhairavi
 11. dEvAdi dEvam sadA - sindhubhairavi
 12. dEvasEnApatiyai tudi - kApi
 13. dinam hanumanai ninai - bhImpalAs
 14. Emi nAtO vAta - ahIrbhairav
 15. endan manam - khamAs
 16. engirundAlumE ezhil - jOg
 17. ezhil perum iru vizhi - riSabhapriyA
 18. Ezhumayilil ezhundaruLum - mAND
 19. gambhIra gaNanAyakA - gambhIranATa
 20. gOpura vAsalil dIpam - nAdanAmakriyA
 21. iraiyADum ATTam idu - sindhubhairavi
 22. janani jaya parashiva - madhyamAvati
 23. jaya jaya vijaya vinAyakam - hamsadhvani
 24. kaDalOram kOvilum - behAg
 25. kalyANa vaibhavam kANIrE - madhyamAvati
 26. kandan pEr tanai - khamAs
 27. kaniya vENDum ayyA - tilang
 28. karpakamE aruL porpadamE - bEgaDA
 29. karuNA samudramu - mAyAmALavagauLa
 30. karuNai pozhiyum tirumurugan - gOpikAtilakam
 31. kavi pADi unai azhaikka - ranjani
 32. lAli pADiyani - harikAmbhOji
 33. mallikai mAlai - valaji
 34. mAmava madhurApuri - kaushikadhvani
 35. mAnasa poighaiyilE - mishra
 36. mannan kaNNan - brndAvanasArangA
 37. mayil vahananE mAlOn - naTabhairavi
 38. mElukO mElukO mAtangi - bauLi
 39. mIn vizhigaL irukka - kAnaDA
 40. nALai varum enru - candrakauns
 41. nenjam puNNAgavE - kEdAr/shuddhasArang
 42. nI iruppadO tiru - kharaharapriyA
 43. nI pada bhayamu - vakuLabharaNa
 44. nI pAda pankajamu - valaji
 45. nIla mEgha shyAma - jOnpuri
 46. nIlakaNTham bhAvayE - madhyamAvati/kAlikA
 47. pAlincu mInAkSi - udayaravicandrikA
 48. parama pAvani pAhi - bhavAni
 49. pAri paDarnda rAgA: - kalyANi
 50. paripUrNa candrAnanam - cenjuruTi
 51. pArttu paravashamAnEn - brndAvanasArangA
 52. pAsi paDarnda taTAkam - kalyANi
 53. ponnaDi malariNai - rEvati
 54. ponnambalam tannil - varamu
 55. prabhO tiruppadiyil - sindhubhairavi
 56. prANapatE guNapatE - shuddhadhanyAsi
 57. rAjEndra kanyE - shuddhasArang
 58. ramA ramaNa gOvinda - tilang
 59. rAmadUtam namAmyaham - mianmalhAr
 60. rave karuNA samudramu - mAyAmALavagauLa
 61. sanjIvi malaiyai - bAgEshrI
 62. shakti umai bAlanai - jOnpuri
 63. shrI ramA ramaNa - ratipatipriyA
 64. shrI rAmacandruniki - madhyamAvati
 65. shrngAra shrInivAsA - brndAvanasArangA
 66. singAra alankAram - suraTi
 67. taruNam IdammA dayai - nAsikAbhUSaNi
 68. tirumalaiyuDaiyAnai - gaurimanOhari
 69. tiurunaTanam kANa vENDum - dvIjavanti
 70. tOraNa pandalilE - brndAvanasAranga
 71. tUdu nI shenru vADi - rAgamAlikA
 72. un padam aDaikkalamE - vakuLAbharaNa
 73. vaDivazhagan murugan - sindhubhairavi
 74. vaLLik-kaNavanE - sindhubhairavi
 75. vANanai mati shUDum - kIravANi
 76. vAnattu karumEgam - tilang
 77. vanda kAriyam EdayyA - shankarAbharaNa
 78. varaguNa gambhIra - kAnaDA
 79. vAzhvu miguttu vara - hamsadhvani
 80. veTri tarum vaDivEl - AbhOgi
 81. veTri tarum vaDivEl (another version) - AbhOgi
 82. viLaiyADa mayilum uNDu - bAgEshrI

Source: Songs contributed by Lakshman Ragde.
Anything written here is accurate/authentic to the best knowledge of the contributors.


Contact us

updated on 04/03/2016