Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: chaayaa dEvi


chaayaa dEvi
raagam: bEgaDa

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S G3 R2 G3 M1 P D2 N2 D2 P S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: aadi
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

chAyA dEvi priya tanayam sadA smarAmi savinayam

anupallavi

mAyAmaya jagadAyasa haram mAhEndra nIlamNi hAram

caraNam

shamana sOdaram shanaishvaram amitAnanda harikEshapriyam kamanIya dEham
kAkavAham vimalam mAruti bhakta bharaNa pravINam makara kumbha rAshyadhipatim


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005