Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: shri bhaargavam


shree bhaargavam
raagam: shree

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P D2 N2 P M1 R2 G2 R2 S

taaLam: aadi
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

shrI bhArgavam cintayAmi shEyasE bhUyasE sImAtIta vaibhavam

anupallavi

lObha mOha mata lOla vidUram shObhI hIra maNi dhavaLa sharIram

caraNam

tyAga yOgamaya vibhUti karam raagam tALa laya rAjavihAram
yAga yOga phala harikEsha pAlam bhOga janita lalia kaLAdhAram


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005