Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: marakatamaNi


marakathamaNi
raagam: saindhavi

22 kharaharapriyaa janya
Aa: N2 D2 N2 S R2 G2 M1 P D2 N2
Av: D2 P M1 G2 R2 S N2 D2 N2 S

taaLam: roopakam
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language:

pallavi

marakatamaNi chAyE mAyE mahAbalEsha jAyE

anupallavi

sarasIruha nayanE sAmaja varaagammanE sakala bhuvana bharaNE salahau navAvaraNE

caraNam

mahEshvari gauri varAhi brahmIndrANi vaiSNavi cAmuNDEshvari sapta mAtrukE
harikEshArddhAngi mahanIyE mahiSamardhani mAtangi mAdhavi manjuLa vANi madhukaravENi


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005