Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Famous Carnatic Composers


picture

M. BaalamuraLikrishna - (born 1930) Dr. M. Balamuralikrishna is a child prodigy who received brief training in music from Parupalli Ramakrishniah Pantulu. He is a multi talented, self-made artist and composer. His debut was at Vijayawada at the Aradhana of his guru's guru. By the time his half-hour allotment was over the audience was so thrilled that he ended up singing for two-and-a-half hours. His resonant voice is full of vigor and he has tremendous range. He is equally adept at playing the viola, violin, mridangam and the kanjira. He is one of a handful of people who have composed in all the 72 melakartas. This remarkable achievement was completed by the time he was in his teens. He has composed mostly in Sanskrit and Telugu and has handled rare ragas, even evolving new ragas of his own. He has won a number of titles and honors including Sangita Kalanidhi in 1979.

Mudra: MuraLi

Compositions:

 1. A bAlagOpalamu (varNa) - amrtavarSiNi
 2. A kAlam adi antE - kAmavardhini
 3. akhila dEvanuta - mEgharanjani
 4. amba mAmava - rAgamAlikA
 5. ambikAm upAsEham - nAsikAbhUSai
 6. amma Ananda (pv) - gambhIranATa
 7. ammA ninnu kOrina - khamAs
 8. andamadE paravasha (bhAvgIt) - naTabhairavi
 9. annAmayA nIku shASTAnga - mOhana
 10. Aya kalaikkellAm - mOhana
 11. ayyA guruvaryA - sUkSma
 12. bAlala pATalu - janjUTi
 13. bhajAmi sadA - AbhOgi
 14. bhajarE gurudaivam - sindhubhairavi
 15. bhAvanamE mahA - kApi
 16. bhO shambhO tavakIna - vishvambari
 17. bhuvanEshvari pAhimAm - kAntAmaNI
 18. brahma tEja (mangaLa shlOka) - maNirangu
 19. bratukantA cintE - AbhOgi
 20. brhadIshvara mahAdEva - kAnaDA
 21. calamu jEsina (pv) - rAmapriyA
 22. cintayAmi satatam - sucaritra
 23. daivamu nIvE - gurupriyA
 24. dAkSAyaNI rakSamAm - nagAnandini
 25. dattAtrEyam sadbhaktArta - kAmavardhini
 26. dhIm nanana tillillana (t) - brndAvanI
 27. dhImnanA ta dhiranA (t) - hindOLa
 28. dhiranA nAdira tanOmtana (t) - dvijAvanti
 29. doravAdari vaccitivA - nATakuranji
 30. dru dru tOm taka dhIm(t) - behAg
 31. dru tOm nanana (grahabhEda priyA tillAnA) - rAgamAlika
 32. E nAdamulO (v) - nATa
 33. ele pAlimpa - kAmbhOji
 34. ennaDainA viNTinA (p) - muraLI
 35. enni mArulu - gamanAshrama
 36. enta sudinamE (varNa) - shankarAbharaNa
 37. ETA ETA rAnElA - sindhubhairavi
 38. gAna rasikE gAna vErevaru - hindOLa
 39. gAna sudhArasa pAna - nATa
 40. gAna sudhArasamE - rAgavardani
 41. gaNAdhipam satatam - nATa
 42. gAnalOla nI lIlalenna - rAgamAlikA
 43. gAnamAlinci - kalyANavasanta
 44. gati nIvE I jagatini - kalyANi
 45. girijApatE juagapatE - cakravAka
 46. graha vIkSaNamu - kEdAra
 47. guruni smarimpumu - hamsavinOdini
 48. haimavatIm bhaja - SaDvidhamArgiNi
 49. hanumA anumA - sarasAngi
 50. hari nI smaraNE - bEgaDa
 51. hariyE gati - rAgamAlikA
 52. hAyi hAyi (bhAvgIt) - kIravANi
 53. himAtmajE santatam - navanIta
 54. hIra gaNapati hArati - suraTi
 55. isaiyil sangatigaL migavum - Anandabhairavi
 56. Ishvari jagadIshvari - vanaspati
 57. jAlamEla raghupatE - sEnAvati
 58. jaSakEtana pitaram - jhankAradhvani
 59. jaya jaya gurunAthA - vallabhI
 60. jayadhanada sakha - pAvani
 61. jhem jhem tananata (puSpAnjali) - Arabhi
 62. kamala daLaayata - bahudaari
 63. karuNincarA karivaradA - sUryakAnta
 64. kAvavE kanyAkumArI - shahAnA
 65. kEraLa vaibhavam - behAg
 66. khatilaka vamsha - raghupriya
 67. krSNAyanu mAnasA - kEdAra
 68. kSaNamaina ninu - dvIjAvanti
 69. kumAruni valenu - vakuLAbharaNa
 70. lEvE shankaraputra - bauLi
 71. mA mA ni nI - tODi
 72. mAdhava dayayA - jhAlavarALi
 73. mAdhava mAmava - bhavapriya
 74. mahAdEva pAhimAm - nAmanArAyaNi
 75. mahAdEva sutam aham - Arabhi
 76. mahAdEvam anisham - rAmapriyA
 77. mahanIya madhura - mahatI
 78. mahanIya manas-sulivE - sumukhi
 79. mahEsham bhAvayAmi - dAtuvardhani
 80. mahEshvarI kAvumA rAgA: - jalArNava
 81. mAmava gAnalOla - rOhiNi
 82. mAmava mAyE - simhEndramadhyam
 83. manci rOjidi - Anandabhairavi
 84. mangaLa dAyaka - Arabhi
 85. mangaLam giri tanayE - madhyamAvati
 86. mangaLamu gaNanAtha - sindhubhairavi
 87. marakata simhAsana - simhEndramadhyam
 88. marulu konnAnE - janjUTi
 89. marulu mincErA (jAvaLi) - janjUTi
 90. mInAkSi jayatA - hamsAnandi
 91. mOhana vamshI - rEvatI
 92. nA diru diru dhIm tanana (t) - ahIrbhairav
 93. nA dru dru tOm dru nA (t) - garuDadhvani
 94. na jAnE tava - hamIrkalyANi
 95. nA pAli dEvatavammA - sarasvati
 96. nAgAtmajA manOharam - calanATa
 97. naLina nayani - naTabhairavi
 98. nAmamu nA jIvamu - mOhanAngi
 99. nandIsham vandE - riSabhapriyA
 100. naumi tAvakIna - divyamaNi
 101. nava hAyanamide - lalitA
 102. navamOhana - manOramA
 103. nI dayarAdA - pUrvikalyANi
 104. nI sATi nIvE - candrikA
 105. nindalu mOpuvAru - mOhana
 106. ninnE neranammiti (pv) - kharaharapriyA
 107. ninnE sadA - kharaharapriyA
 108. ninu neranammiti (v) - kharaharapriyA
 109. nirutta gaNapatiyE - candrajyOti?
 110. nIvE nAkika - bhUpALa
 111. nutintu sadAmbuja - vAcaspati
 112. O mAnasa mukti niganu - kOsala
 113. O paradEvi pAvanI - mOhana
 114. Omkaara praNava (varNam) - shhanmugapriyaa
 115. OmkAra AkAriNI - lavangi
 116. OmkAra praNava (v) - SaNmukhapriyA
 117. pAhi jagadIshvara - gAnamUrti
 118. pAhi prabhO - hamsadhvani
 119. pAhi samIra - mandAri
 120. pAlayamAm shrI - rUpavati
 121. pAlayashumAm shaila - gAngEyabhUSaNi
 122. pAlayashumAm shUlini - shUlini
 123. palumAru ninu - bilahari
 124. paradEvIm upAsmahE - cArukEshi
 125. parAkElanE O - bhImpalAs
 126. parama pAvanamu - kEdAragauLa
 127. paramEshvara pAlayAshumAm - kharaharapriyA
 128. paripAlaya mAm - nATakapriyA
 129. paripari nI - hamsadhvani
 130. pATalE nI bhakti - shankarAbharaNa
 131. pavana tanaya - rasikapriyA
 132. praNamAmyaham shrI - vAgadIshvari
 133. rakSAsumAm - hATakAmbari
 134. ramApatinA rakSitOham - mAraranjani
 135. rAvayya rAmayya - dhEnukA
 136. sa sA nI pA mA gA (js) - kEdAra
 137. sadA tava pAda - SaNmukhapriyA
 138. sadguru dakSiNAmUrtim - gurupriyA
 139. sakala lOka - navarOj
 140. sAkAra sadguNa (svarAkSara varNa) - saurASTra
 141. sAma gAna - amrtavarSaNi
 142. samAshrayAmi - varuNapriya
 143. sangIta laya - kalyANi
 144. sangItamE varasukhadAyi - kalyANi
 145. sannutinceta - mOhana
 146. saraguna gAvumu (v) - tODi
 147. satyamEdi - sunAdavinOdini
 148. satyamunakidi - bhairavi
 149. shankarAbharaNa shayanuDadE - shankarAbharaNa
 150. sharaNam tava - kAmavardhini
 151. shivagangAsthali - nAgasvarAvali
 152. shrI dakSINAmUrtim - kIravANi
 153. shrI gAyatrIm - jyOtisvarUpiNi
 154. shrI gurum - ratnAngi
 155. shrI hanumantam - mAnavati
 156. shrI kAruNya - punnAgavarALi
 157. shrI mahAviSNum - gAyakapriyA
 158. shrI raghupatim - suvarNAngi
 159. shrI rAjarAjEshvarA - shivaranjani
 160. shrI rAma naumi - citrAmbari
 161. shrI rAmam sadA - tAnarUpi
 162. shrI sakala gaNAdhipa - Arabhi
 163. shrI subrahmaNyam - shankarAbharaNa
 164. shrI vANI pustaka - dhavLAmbari
 165. shrInivAsAya - navarOj
 166. shrIsha putrAya - kanakAngi
 167. shyAmaLAmbikE - mAyAmALavagauLa
 168. shyAmaLAngi - shyAmaLAngi
 169. siddhi nAyakEna - amrtavarSaNi
 170. simhA calamuna - dEshAkSi
 171. simharUpa dEvA - kAmbhOji
 172. smara mAnasa - harikAmbhOji
 173. smaraNam kuru - nItimati
 174. smararE citta - gaurImanOhari
 175. sogasu nI - kalyANi
 176. sudhAnidhE mAmava - tODi
 177. svAmi nIvEDaga - saurASTra
 178. taamra lOcani - lataangi
 179. tAha taka jham -
 180. tana hitavE - shuddhadhanyAsi
 181. tanOm nOm (ThAya rAgamAlika) - rAgamAlika
 182. taruNamidEnamma - hEmavati
 183. telisu kolumannA - tODi
 184. telugu tamiLa - simhEndramadhyamam
 185. telugu velagu - kAmbhOji
 186. tillaanaa (tillaana nadhru dheem) - kuntala varaaLi
 187. tillAna nAdiri dhIm (t) - kuntalavarALi
 188. tripura darppa - navarOj
 189. tyAgarAja gurum - tODi
 190. umA sutam namAmi - sarvashrI
 191. vAdamEla rAdhA - kOkilapriyA
 192. vandE mAtaram - ranjani
 193. vandEham gOvinda - sarasAngi
 194. vAraNa vadanam - sAlaga
 195. varuga varuga - kAmavardhini
 196. vashamA nI - dharmavati
 197. vEgamE gAva - AbhOgi
 198. vEsAriti nIvE (v) - khamAs
 199. vinamurA - kApi
 200. vinati cEkonavayya - gavAmbOdhi
 201. yashOdEyam vandE - yAgapriya


updated on 04/03/2016